VIOLA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000392519
Numer REGON: 301825733
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-07-29
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-10-06
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/24827/22/563]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaVIOLA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-07-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2011-07-29 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica SZAROTKOWA nr domu 143 I kod pocztowy 60-175 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2011-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA PRZED NOTARIUSZEM ELŻBIETĄ ZIELIŃSKĄ W DNIU 30 CZERWCA 2011 R. NR REP. A 7335/2011, KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETA ZIELIŃSKA, IRENA ANTKOWIAK, AGNIESZKA ZIELIŃSKA-RICHTER S.C. W POZNANIU.2011-07-29 do dziś
2DNIA 15 WRZEŚNIA 2011 R. REP. A.10525/2011 ORAZ DNIA 03 PAŹDZIERNIKA 2011 R. REP. A.11318/2011 PRZED NOTARIUSZEM ELŻBIETĄ ZIELIŃSKĄ W POZNANIU, KANCELARIA NOTARIALNA E. ZIELIŃSKA, I. ANTKOWIAK, A. ZIELIŃSKA-RICHTER S.C.; ZMIENIONO BRZMIENIE § 2 UMOWY SPÓŁKI I UCHWALONO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁAŻYCIELSKIEGO.2011-10-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-07-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-07-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWARCZYŃSKA2011-07-29 do dziś
2. ImionaVIOLETTA2011-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4750,00 ZŁ2016-10-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-10-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport10,00 ZŁ2011-07-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-07-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2011-07-29 do dziś
221 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2011-07-29 do dziś
346 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2011-07-29 do dziś
446 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2011-07-29 do dziś
547 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-07-29 do dziś
647 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-07-29 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-07-29 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-07-29 do dziś
947 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.07.2019 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-07-31 do dziś
2data złożenia 24.07.2019 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-07-31 do dziś
3data złożenia 24.07.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-07-31 do dziś
4data złożenia 24.07.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-07-31 do dziś
5data złożenia 24.07.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-07-31 do dziś
6data złożenia 24.07.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJANOWSKI2022-10-06 do dziś
2. ImionaMARCIN HENRYK2022-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-06 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU, I WYDZIAŁU CYWILNEGO, SYGN. AKT I NC 242/21, USTANOWIENIE KURATORA W TRYBIE ART. 69 PAR. 1 K.P.C.2022-10-06 do dziś
6. Data powołania kuratora14.09.20222022-10-06 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów