„L.J. INVEST-PROJEKT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000392512
Numer REGON: 061101110
Numer NIP: 7162808799
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-07-28
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2024-04-15
Sygnatura akt[RDF/595200/24/930]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„L.J. INVEST-PROJEKT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-07-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat PUŁAWSKI gmina PUŁAWY miejscowość PUŁAWY2011-07-28 do dziś
2. Adresmiejscowość PUŁAWY ulica DĘBLIŃSKA nr domu 39 kod pocztowy 24-100 poczta PUŁAWY kraj POLSKA 2011-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.03.2011 R., NOTARIUSZ ZYGMUNT JAŚKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W PUŁAWACH PRZY AL. PARTYZANTÓW 6A, REPERTORIUM A NR 969/20112011-07-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-07-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-07-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEŻYNA2012-07-13 do dziś
2. ImionaADAM2012-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.100, - ZŁ2013-09-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-07-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZAK2012-07-13 do dziś
2. ImionaLESZEK ZBIGNIEW2012-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700, - ZŁ2013-09-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-07-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRECKI2013-09-26 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2013-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.100, - ZŁ2013-09-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-26 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYŚ2013-09-26 do dziś
2. ImionaWIESŁAW LESZEK2013-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.100, - ZŁ2013-09-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-07-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: -SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, -ŁĄCZNIE: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT BEZ OGRANICZEŃ.2011-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRECKI2013-09-26 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2013-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-09-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEŻYNA2012-07-13 do dziś
2. ImionaADAM2012-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-07-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZAK2011-07-28 do dziś
2. ImionaLESZEK ZBIGNIEW2011-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-07-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBUKOWSKI2011-07-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2011-07-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-07-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2011-07-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2011-07-28 do dziś
211 PRODUKCJA NAPOJÓW2011-07-28 do dziś
312 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2011-07-28 do dziś
413 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2011-07-28 do dziś
514 PRODUKCJA ODZIEŻY2011-07-28 do dziś
615 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2011-07-28 do dziś
716 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2011-07-28 do dziś
817 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2011-07-28 do dziś
918 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2011-07-28 do dziś
1019 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2011-07-28 do dziś
1120 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2011-07-28 do dziś
1202 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2011-07-28 do dziś
1321 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2011-07-28 do dziś
1422 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2011-07-28 do dziś
1523 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2011-07-28 do dziś
1624 PRODUKCJA METALI2011-07-28 do dziś
1725 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2011-07-28 do dziś
1826 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2011-07-28 do dziś
1927 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2011-07-28 do dziś
2028 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-07-28 do dziś
2129 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-07-28 do dziś
2230 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2011-07-28 do dziś
2303 RYBACTWO2011-07-28 do dziś
2431 PRODUKCJA MEBLI2011-07-28 do dziś
2532 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2011-07-28 do dziś
2633 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2011-07-28 do dziś
2735 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2011-07-28 do dziś
2841 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-07-28 do dziś
2942 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2011-07-28 do dziś
3045 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2011-07-28 do dziś
3146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-07-28 do dziś
3247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-07-28 do dziś
3349 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2011-07-28 do dziś
3405 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)2011-07-28 do dziś
3550 TRANSPORT WODNY2011-07-28 do dziś
3651 TRANSPORT LOTNICZY2011-07-28 do dziś
3752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2011-07-28 do dziś
3853 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2011-07-28 do dziś
3955 ZAKWATEROWANIE2011-07-28 do dziś
4056 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2011-07-28 do dziś
4164 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-07-28 do dziś
4265 UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO2011-07-28 do dziś
4366 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2011-07-28 do dziś
4468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2011-07-28 do dziś
4506 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2011-07-28 do dziś
4669 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2011-07-28 do dziś
4770 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2011-07-28 do dziś
4871 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-07-28 do dziś
4972 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2011-07-28 do dziś
5073 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-07-28 do dziś
5174 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2011-07-28 do dziś
5275 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2011-07-28 do dziś
5307 GÓRNICTWO RUD METALI2011-07-28 do dziś
5408 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2011-07-28 do dziś
5509 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2011-07-28 do dziś
5610 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2011-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2012 okres 01.06.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
2data złożenia 14.09.2013 okres 01.01.2012 DO 31.12.20122013-09-26 do dziś
3data złożenia 28.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
4data złożenia 07.09.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-10 do dziś
5data złożenia 14.06.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-14 do dziś
6data złożenia 17.02.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-17 do dziś
7data złożenia 15.04.2024 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172024-04-15 do dziś
8data złożenia 15.04.2024 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182024-04-15 do dziś
9data złożenia 15.04.2024 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192024-04-15 do dziś
10data złożenia 15.04.2024 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202024-04-15 do dziś
11data złożenia 15.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.06.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
201.01.2012 DO 31.12.20122013-09-26 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-10 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-14 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-17 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172024-04-15 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182024-04-15 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192024-04-15 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202024-04-15 do dziś
11OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.06.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
201.01.2012 DO 31.12.20122013-09-26 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów