DOM PRACY TWÓRCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000392485
Numer REGON: 301826840
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-07-28
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2011-07-28
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/21211/11/13]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOM PRACY TWÓRCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-07-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OBORNICKI gmina OBORNIKI miejscowość OCIESZYN2011-07-28 do dziś
2. Adresmiejscowość OCIESZYN ulica OCIESZYN nr domu 11 A kod pocztowy 64-600 poczta OBORNIKI kraj POLSKA 2011-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.07.2011 R., ZASTĘPCA NOTARIUSZA WOJCIECHA ZIELIŃSKIEGO -ASESOR NOTARIALNY HANNA WINNICKA W KANCELARII NOTARIALNEJ MIESZCZĄCEJ SIĘ W POZNANIU PRZY UL KOŚCIUSZKI 86/6, REP. A NR 7222/2011.2011-07-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-07-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-07-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁADIŃSKA TYLKOWSKA2011-07-28 do dziś
2. ImionaDARIA EWELINA2011-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 2250,00 ZŁ2011-07-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-07-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYLKOWSKI2011-07-28 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2011-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 2250,00 ZŁ2011-07-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-07-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIENKE2011-07-28 do dziś
2. ImionaVIOLETTA2011-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ2011-07-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-07-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-07-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2011-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁADIŃSKA TYLKOWSKA2011-07-28 do dziś
2. ImionaDARIA EWELINA2011-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-07-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-07-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYLKOWSKI2011-07-28 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2011-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICE PREZES ZARZĄDU2011-07-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy190 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2011-07-28 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNE DZIAŁALNOŚCI2011-07-28 do dziś
395 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2011-07-28 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-07-28 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-07-28 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2011-07-28 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-07-28 do dziś
891 02 Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW2011-07-28 do dziś
991 03 Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH2011-07-28 do dziś
1091 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ OBSZARÓW I OBIEKTÓW OCHRONY PRZYRODY2011-07-28 do dziś
1193 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2011-07-28 do dziś
1285 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-07-28 do dziś
1385 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2011-07-28 do dziś
1490 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2011-07-28 do dziś
1590 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2011-07-28 do dziś
1662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2011-07-28 do dziś
1762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2011-07-28 do dziś
1862 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2011-07-28 do dziś
1962 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2011-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów