„DOBRE ZARZĄDZANIE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000392484
Numer REGON: 021651801
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-02
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-09-02
Sygnatura akt[RDF/236213/20/667]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2011-07-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOBRE ZARZĄDZANIE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2015-02-27 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-07-28 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE2015-02-27 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE ulica UL. SŁONECZNA nr domu 1A kod pocztowy 55-040 poczta KOBIERZYCE kraj POLSKA 2020-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu123.05.2011 R., ASESOR NOTARIALNY TOMASZ KALINOWSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA KAMILI KOMARZAŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 60, REPERTORIUM A NR 6369/2011.2011-07-28 do dziś
209.05.2014 R., REPERTORIUM A NR 17121/2014, NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA AGATA ROMANOWICZ, KAMILA KAMIŃSKA, TOMASZ KALINOWSKI SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO PAR. 2, PAR. 8, PAR. 13 ORAZ PAR. 17 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.2014-07-31 do dziś
3PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 23 GRUDNIA 2014 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM ROBERTEM BRONSZTEJNEM Z KANCELARII NOTARIUSZY IWONY ŁACNEJ, ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKI CYWILNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RYNEK 7. REP. A, NR 31899/2014; UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE.2015-02-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-07-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„DOBRE ZARZĄDZANIE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0224282642015-02-27 do dziś
4. Numer KRS0000515677 2015-02-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2011-07-28 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji50002011-07-28 do dziś
3. Wartość nominalna akcji10,00 ZŁ2011-07-28 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2011-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2011-07-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii50002011-07-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-07-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiKOMPLEMENTARIUSZ JEST SAMODZIELNIE UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2011-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„DOBRE ZARZĄDZANIE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0224282642015-02-27 do dziś
4. Numer KRS0000515677 2015-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-02-27 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-02-27 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-02-27 do dziś
443 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-02-27 do dziś
543 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2015-02-27 do dziś
643 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-02-27 do dziś
743 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2015-02-27 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-02-27 do dziś
968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-02-27 do dziś
1068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
2data złożenia 16.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
3data złożenia 11.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
4data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
5data złożenia 17.10.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-10 do dziś
6data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
7data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
8data złożenia 02.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-10 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-10 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów