BPS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000392356
Numer REGON: 143424433
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-07-27
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2021-10-20
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/45957/21/709]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-07-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-07-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica GRZYBOWSKA nr domu 81 kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.06.2011 R., ASESOR NOTARIALNY MARTA JÓZEFINA KOLBUSZ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA DARIUSZA WIERZCHUCKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. ZIMNA 2 LOK.23, REPERTORIUM A NR 6413/2011.2011-07-27 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 5 GRUDNIA 2012 R. (REP. A NR 3809/2012) PRZEZ NOTARIUSZ MARTĘ KOLBUSZ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. WILCZEJ 72 LOK. 1, 00-670 WARSZAWA ZMIANY TREŚCI § 3 UST. 2, § 4, § 12 UST. 6, § 12 UST. 8, § 13 UST. 3, § 13 UST. 5, § 13 UST. 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI DODANIE PKT 64 I 65 W § 5 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI DODANIE UST. 9, 10 I 11 W § 12 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI DODANIE UST. 3A, 7, 8 I 9 W § 13 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI DODANIE § 16A AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI OZNACZENIE DOTYCHCZASOWEGO § 7 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI, JAKO § 7 UST. 1 ORAZ DODANIE UST. 2 I 3 W § 7 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2013-01-08 do dziś
331.07.2013 R., REP. A NR 5210/2013, NOTARIUSZ MARTA JÓZEFINA KOLBUSZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE: ZMIENIONO § 1 UST. 1 I UST. 2, § 4, § 6 UST. 1 I UST. 2, § 7 UST. 1, § 8 UST. 4, § 11 UST. 4 I UST. 7, § 12 UST. 4, § 12 UST. 8 PKT 4, 5, 6, 7, 8, § 12 UST. 10, § 12 UST. 11 (NADANIE NOWEJ NUMERACJI - § 12 UST. 12), § 14 UST. 2 I UST. 3 § 15 UST. 1 PKT 11 (W ZWIĄZKU Z USUNIĘCIEM § 15 UST. 1 PKT 10), § 15 UST. 2 (NADANIE NOWEJ NUMERACJI - § 15 UST. 5), § 16A UST. 4, § 16A UST. 7 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI, USUNIĘTO § 15 UST. 1 PKT 10 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI DODANO § 12 UST. 8 PKT 9, § 12 UST. 11, § 15 UST. 1 PKT 11, 12, 13, 14, § 15 UST. 2, UST. 3 I UST. 4 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2013-09-12 do dziś
4AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 18.12.2015R., REP.A NR 23114/2015 PRZEZ NOTARIUSZA ROBERTA GILERA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY PL.PIŁSUDSKIEGO NR 2, ZMIANA TREŚCI: §6 UST.1 I 2, §7 UST.1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2016-02-29 do dziś
5AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 9 CZERWCA 2016 R. (REP. A NR 13590/2016) PRZEZ NOTARIUSZA WALDEMARA GŁADKOWSKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY PLACU PIŁSUDSKIEGO NR 2 ZMIANA TREŚCI § 12 UST. 10 LIT. C), § 13 UST. 1 ORAZ § 15 UST. 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2016-07-18 do dziś
621.11.2016R; REP. A NR 26851/2016; NOTARIUSZ WALDEMAR GŁADKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PLAC PIŁSUDSKIEGO 2, ZMIANA §6 UST. 1 I 2, DODANIE §7 UST. 1 LIT. D) ORAZ §5 UST. 1 PKT 66).2017-05-13 do dziś
710.05.2017R., REP. A NR 14712/2017, WALDEMAR GŁADKOWSKI NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, USUNIĘCIE UST. 7 W § 12 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, OZNACZENIE DOTYCHCZASOWYCH UST.8-12 W § 12 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI, JAKO UST. 7-122017-06-27 do dziś
829.07.2019R., REP. A NR 21539/2019, NOTARIUSZ WALDEMAR GŁADKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 6 UST. 1 I 22020-02-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-07-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-07-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUZDROWISKA POLSKIE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH2020-03-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ2020-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-03-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2020-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11485200,00 ZŁ2013-09-12 do dziś
22000000,00 ZŁ2017-05-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-07-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU.2011-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓLIKOWSKA2016-03-24 do dziś
2. ImionaMONIKA ANETA2016-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-03-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2011-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLIS2017-06-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ WALDEMAR2017-06-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-27 do dziś
21. NazwiskoSZUNERT2016-03-24 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2016-03-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-03-24 do dziś
31. NazwiskoRAFALSKA2014-09-16 do dziś
2. ImionaJOANNA KATARZYNA2014-09-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-07-27 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-07-27 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-07-27 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-07-27 do dziś
571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-07-27 do dziś
682 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2011-07-27 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2011-07-27 do dziś
846 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2013-01-08 do dziś
946 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2013-01-08 do dziś
1068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.06.2013 okres 01.07.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-06-27 do dziś
2data złożenia 31.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
3data złożenia 03.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
4data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
5data złożenia 26.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
6data złożenia 04.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-14 do dziś
7data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
8data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
9data złożenia 17.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.07.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-06-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-14 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.07.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-06-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-14 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.07.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-06-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-14 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ2021-10-20 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaCZYNI SIĘ WZMIANKĘ O ZAMIARZE POŁĄCZENIA POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁOŚCI MAJĄTKU BPS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UP NIERUCHOMOŚCI S.A. JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ W DRODZE SUKCESJI UNIWERSALNEJ , POPRZEZ PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 492 PAR. 1 PKT 1 KSH, Z JEDNOCZESNĄ ZMIANĄ FIRMY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ NA BPS NIERUCHOMOŚCI S.A., NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓ BPS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. NR 3 Z 08.09.2021 R., REP. A NR 32676/2021, NOTARIUSZ WALDEMAR GIADKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ORAZ UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW UP NIERUCHOMOŚCI S.A. NR 2 Z 08.09.2021 R., REP. A NR 32671/2021, NOTARIUSZ WALDEMAR GŁADKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2021-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów