BUDMIAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000392346
Numer REGON: 080642236
Numer NIP: 5993153058
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-07-27
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-06-23
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/6318/21/263]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMIAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-06-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-07-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina M. GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI2011-07-27 do dziś
2. Adresmiejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica DOBRA nr domu 19 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2013-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.06.2011 R., REPERTORIUM A NUMER 10781/2011; KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU; NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI2011-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-07-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-07-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLOCH2011-07-27 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2011-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27 000 ZŁ2011-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-07-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHAJ2011-07-27 do dziś
2. ImionaMARTA ALEKSANDRA2011-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27 000 ZŁ2011-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-07-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego54000,00 ZŁ2011-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2011-07-27 do dziś
246 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2011-07-27 do dziś
346 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2011-07-27 do dziś
426 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2011-07-27 do dziś
546 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2011-07-27 do dziś
633 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2011-07-27 do dziś
733 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2011-07-27 do dziś
877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2011-07-27 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-07-27 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.06.2012 okres 05.08.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
2data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-10 do dziś
3data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
4data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
5data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
6data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
7data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
8data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
9data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego105.08.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-10 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu105.08.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-10 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z 18 MAJA 2021 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI - AKT NOTARIALNY Z 18 MAJA 2021 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ BEATĘ ZWIERNIK-ADAMISZYN Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GORZOWIE WLKP. DO REPERTORIUM „A” NR 6469/2021. , 18.05.20212021-06-23 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.2021-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoMACHAJ2021-06-23 do dziś
2. ImionaFILIP OSKAR2021-06-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z 18 MAJA 2021 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI - AKT NOTARIALNY Z 18 MAJA 2021 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ BEATĘ ZWIERNIK-ADAMISZYN Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GORZOWIE WLKP. DO REPERTORIUM „A” NR 6469/2021. , 18.05.20212021-06-23 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów