„BUDOP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000392287
Numer REGON: 061100487
Numer NIP: 9462631308
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-07-26
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-03-28
Sygnatura akt[RDF/282912/21/163]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-07-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2011-07-26 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica INŻYNIERSKA nr domu 5 kod pocztowy 20-484 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2011-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.05.2011 R. NOTARIUSZ BRYGIDA NIZIO KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE PRZY UL. CHOPINA 8, REP. A NR 1468/20112011-07-26 do dziś
225.01.2019 R., REP. A NR 423/2019, NOTARIUSZ MATEUSZ RYMARZ, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI2019-02-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-07-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-07-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻELEŹNIK2019-02-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9 (DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2019-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSMULSKI2019-02-21 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 (JEDEN) UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2019-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-07-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMOISTNY. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU-SAMODZIELNIE. 3. W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2011-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSMULSKI2011-07-26 do dziś
2. ImionaPIOTR2011-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-07-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-02-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-02-21 do dziś
246 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2019-02-21 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-02-21 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-02-21 do dziś
577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2019-02-21 do dziś
681 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2019-02-21 do dziś
725 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-02-21 do dziś
823 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2019-02-21 do dziś
916 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2019-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2012 okres ZA 2011 ROK2012-07-31 do dziś
2data złożenia 23.09.2013 okres 2012 ROK2013-09-30 do dziś
3data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
4data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
5data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
6data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
7data złożenia 11.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-27 do dziś
8data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
9data złożenia 28.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2011 ROK2012-07-31 do dziś
22012 ROK2013-09-30 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-27 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA 2011 ROK2012-07-31 do dziś
22012 ROK2013-09-30 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-27 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów