FIRMA GUMIENNY PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000392169
Numer REGON: 301813552
Numer NIP: 7891749564
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-07-26
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-07-25
Sygnatura akt[RDF/552964/23/13]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-07-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA GUMIENNY PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-07-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-07-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WRZESIŃSKI gmina WRZEŚNIA miejscowość WĘGIERKI2020-05-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WĘGIERKI ulica UL. OSIEDLOWA nr domu 32 kod pocztowy 62-302 poczta WĘGIERKI kraj POLSKA 2020-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114 LIPCA 2011 ROKU, NOTARIUSZ IRENA BARANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA IRENA BARANOWSKA I GRZEGORZ BARANOWSKI SPÓŁKA CYWILNA WE WRZEŚNI, REP. A 5797/11.2011-07-26 do dziś
219 PAŹDZIERNIKA 2011 R., REP. A NR 8794/11, NOTARIUSZ IRENA BARANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA IRENA BARANOWSKA & GRZEGORZ BARANOWSKI WE WRZEŚNI, ZMIENIONO: § 11 UMOWY SPÓŁKI ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY.2011-11-24 do dziś
331.03.2020R., REP. A NR 1400/2020, NOTARIUSZ IZABELA STASZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WRZEŚNI - ZMIENIONO §3, §7 UST. 1, §8, §9; - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2020-05-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-07-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRMA GUMIENNY PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3017192092011-07-26 do dziś
4. Numer KRS0000383330 2011-07-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2011-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUMIENNY2011-07-26 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2011-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-07-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-07-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-07-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-07-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-07-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2011-11-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2011-11-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2011-07-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-07-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-07-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKE REPREZENTUJE JEDYNY KOMPLEMENTARIUSZ2011-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRMA GUMIENNY PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3017192092011-07-26 do dziś
4. Numer KRS0000383330 2011-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-07-26 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-07-26 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-07-26 do dziś
443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-07-26 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-07-26 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-07-26 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-07-26 do dziś
833 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2011-07-26 do dziś
942 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2011-07-26 do dziś
1043 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.07.2012 okres 14.07.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-16 do dziś
2data złożenia 07.02.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-28 do dziś
3data złożenia 07.02.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-26 do dziś
4data złożenia 07.02.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-26 do dziś
5data złożenia 26.04.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-10 do dziś
6data złożenia 26.04.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-10 do dziś
7data złożenia 03.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-03 do dziś
8data złożenia 03.03.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-03 do dziś
9data złożenia 23.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-23 do dziś
10data złożenia 22.11.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-07 do dziś
11data złożenia 22.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-07 do dziś
12data złożenia 25.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego114.07.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-16 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-28 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-26 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-26 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-10 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-10 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-03 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-03 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-23 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-07 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-07 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-03 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-03 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-23 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-07 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-07 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów