NEWAG INTECO DS SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000392000
Numer REGON: 242617138
Numer NIP: 6312637733
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-07-29
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2022-09-27
Sygnatura akt[RDF/426053/22/260]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2011-07-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNEWAG INTECO DS SPÓŁKA AKCYJNA2020-02-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-07-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE2011-07-29 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica CHORZOWSKA nr domu 58 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2011-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.05.2011 R. NOTARIUSZ ADAM ROBAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, AKT NOTARIALNY REP. A NR 3687/20112011-07-29 do dziś
208.07.2016 R., REP. A NR 4656/2016, NOTARIUSZ ADAM ROBAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH ZMIENIONO TREŚĆ § 9 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI2017-02-27 do dziś
314.01.2020 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF MADEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP. A NR 253/2020 - ZMIENIONO: §1 STATUTU2020-02-24 do dziś
411.08.2020 R. - REP.A NR 6556/2020, NOTARIUSZ KRZYSZTOF MADEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU ZMIENIONO: §21 UST.2, § 24 UST.1 PKT 7 DODANO: §11 UST.22020-09-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-07-29 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2011-07-29 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2011-07-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego970000,00 ZŁ2017-02-27 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego750000,00 ZŁ2011-07-29 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji970002017-02-27 do dziś
4. Wartość nominalna akcji10,00 ZŁ2011-07-29 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego1000000,00 ZŁ2012-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2011-07-29 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii970002017-02-27 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-07-29 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2011-07-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-07-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZŁONKÓW, DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSOWSKI2020-02-24 do dziś
2. ImionaŁUKASZ PAWEŁ2020-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-02-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIZIŃSKI2011-07-29 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2011-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-07-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2011-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBERNAŚ2016-09-28 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2016-09-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-28 do dziś
21. NazwiskoŁAŚ2016-05-09 do dziś
2. ImionaTOMASZ2016-05-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-05-09 do dziś
31. NazwiskoBOREK2015-11-06 do dziś
2. ImionaBOGDAN KRZYSZTOF2015-11-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKAMUDA2014-04-09 do dziś
2. ImionaBEATA2014-04-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-04-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI2022-01-28 do dziś
21. NazwiskoKIBIL2015-04-10 do dziś
2. ImionaEWA2015-04-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-04-10 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI2022-01-28 do dziś
31. NazwiskoZACH2022-01-28 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2022-01-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI2022-01-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2011-07-29 do dziś
228 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2011-07-29 do dziś
327 11 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2011-07-29 do dziś
427 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO2011-07-29 do dziś
527 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2011-07-29 do dziś
629 31 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH2011-07-29 do dziś
730 20 Z PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO2011-07-29 do dziś
833 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2011-07-29 do dziś
933 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2011-07-29 do dziś
1027 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.05.2012 okres 30.05.2011 -31.12.20112012-06-26 do dziś
2data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
3data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
4data złożenia 26.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
5data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
6data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
7data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
8data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
9data złożenia 14.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-14 do dziś
10data złożenia 23.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
11data złożenia 27.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta130.05.2011 -31.12.20112012-06-26 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-14 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego130.05.2011 -31.12.20112012-06-26 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-14 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu130.05.2011 -31.12.20112012-06-26 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-14 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów