HITBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000391984
Numer REGON: 321089365
Numer NIP: 8551581379
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-07-25
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-09-29
Sygnatura akt[RDF/429050/22/125]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHITBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-07-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-07-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. ŚWINOUJŚCIE gmina M. ŚWINOUJŚCIE miejscowość ŚWINOUJŚCIE2011-07-25 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWINOUJŚCIE ulica JANA SOŁTANA nr domu 1 kod pocztowy 72-602 poczta ŚWINOUJŚCIE kraj POLSKA 2011-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109 MAJA 2011 R., NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, REP. A NR 6356/2011.2011-07-25 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 24 KWIETNIA 2017 R., REPERTORIUM A NR 1539/2017, NOTARIUSZ ANNA TARASIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI - ZMIENIONO §2, §6 - WYKREŚLONO §24, §25 - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓLKI2017-07-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-07-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-07-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLSKI2011-07-25 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2011-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2011-07-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-07-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSS2011-07-25 do dziś
2. ImionaALICJA BARBARA2011-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2011-07-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-07-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-07-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2011-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLSKI2011-07-25 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2011-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-07-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-07-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSS2011-07-25 do dziś
2. ImionaALICJA BARBARA2011-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-07-25 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-07-25 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-07-25 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-07-25 do dziś
542 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-07-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-07-11 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-07-11 do dziś
325 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2017-07-11 do dziś
423 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2017-07-11 do dziś
578 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2017-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.08.2013 okres 01 SIERPIEŃ 2011 - 31 GRUDZIEŃ 20122013-10-21 do dziś
2data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-02-18 do dziś
3data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-18 do dziś
4data złożenia 25.11.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-06 do dziś
5data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
6data złożenia 18.11.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-18 do dziś
7data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
8data złożenia 28.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
9data złożenia 26.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-26 do dziś
10data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101 SIERPIEŃ 2011 - 31 GRUDZIEŃ 20122013-10-21 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-02-18 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-18 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-06 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-18 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101 SIERPIEŃ 2011 - 31 GRUDZIEŃ 20122013-10-21 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-02-18 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów