DATA SECURITY TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000391967
Numer REGON: 021426263
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-07-21
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2018-05-11
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/4378/18/67]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 0214262632011-07-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDATA SECURITY TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-07-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-05-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ELEKTORALNA nr domu 13 nr lokalu 121 kod pocztowy 00-137 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.12.2010 R., NOTARIUSZ DOROTA BELKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TRZEBNICY PRZY UL. ŚWIĘTEJ JADWIGI NR 12, REP. A NR 6558/2010 23.05.2011 R., NOTARIUSZ DOROTA BELKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TRZEBNICY PRZY UL. ŚWIĘTEJ JADWIGI NR 12, REP. A NR 1833/2011 -ZMIENIONO: § 2, § 10, § 18 UMOWY SPÓŁKI. 11.07.2011 R., NOTARIUSZ DOROTA BELKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TRZEBNICY PRZY UL. ŚWIĘTEJ JADWIGI NR 12, REP. A NR 2476/2011 -ZMIENIONO § 8 UST. 1 I § 9.2011-07-21 do dziś
219.11.2013R., REP. A NR 5905/2013, NOTARIUSZ BEATA MIZIA-MUC, KANCELARIA NOTARIALNA BEATA MIZIA-MUC, MARIUSZ ARTUR MUC SPÓŁKA CYWILNA, UL. KOMANDORSKA 53/2B, 53-342 WROCŁAW - ZMIENIONO §3.2013-11-28 do dziś
326.10.2016 R. REPERTORIUM A NR 4897/2016 KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU- DODANO W § 22 UMOWY SPÓŁKI UST.5 ORAZ W § 23 DODANO UST. 32017-04-13 do dziś
429.09.2017R.,REPERTORIUM A NR 3891/2017, NOTARIUSZ MARIUSZ ARTUR MUC, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO §2 ORAZ §3.2018-05-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-07-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-07-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONOTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0214262282011-07-21 do dziś
4. Numer KRS0000376432 2011-07-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000.000,00 ZŁOTYCH2017-04-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-07-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000000, 00 ZŁ2011-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport19960000, 00 ZŁ2011-07-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-07-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2011-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFEDORENKO2018-05-11 do dziś
2. ImionaINNA2018-05-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-05-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2011-07-21 do dziś
263 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-04-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2017-04-13 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-04-13 do dziś
396 09 Z POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2017-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.07.2013 okres 30.12.2010 R. - 31.12.2011 R.2013-08-14 do dziś
2data złożenia 23.04.2014 okres OD 01.01.2012 DO 30.09.20132014-06-16 do dziś
3data złożenia 04.09.2015 okres OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-11-26 do dziś
4data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-10-06 do dziś
5data złożenia 20.02.2018 okres OD 01.10.2015 DO 30.09.20162018-05-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego130.12.2010 R. - 31.12.2011 R.2013-08-14 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 30.09.20132014-06-16 do dziś
3OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-11-26 do dziś
4OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-10-06 do dziś
5OD 01.10.2015 DO 30.09.20162018-05-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu130.12.2010 R. - 31.12.2011 R.2013-08-14 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 30.09.20132014-06-16 do dziś
3OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-11-26 do dziś
4OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów