A-Z CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000391925
Numer REGON: 021642363
Numer NIP: 8971776115
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-07-21
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2023-06-16
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/4164/23/926]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021642363 NIP 89717761152014-10-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-Z CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-07-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat NAMYSŁOWSKI gmina NAMYSŁÓW miejscowość NAMYSŁÓW2019-04-11 do dziś
2. Adresmiejscowość NAMYSŁÓW ulica UL. DWORCOWA nr domu 7 kod pocztowy 46-100 poczta NAMYSŁÓW kraj POLSKA 2019-04-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@A-Z-CENTER.PL2017-06-19 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.A-Z-CENTER.PL2017-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.06.2011 R., NOTARIUSZ KAROLINA WARCZAK-MAŃDZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 121/207, REP. A NR 5474/20112011-07-21 do dziś
228.06. 2013 R., NOTARIUSZ KAROLINA WARCZAK-MAŃDZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 121 LOK.207, REPERTORIUM A NUMER 6256/2013. ZMIENIONO § 3 I § 7 UMOWY SPÓŁKI2013-08-14 do dziś
318.02.2019R., NOTARIUSZ RAFAŁ CITOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 808/2019 - ZMIANA §3, §7, §16 UST.22019-04-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-07-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-07-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITEK2023-06-16 do dziś
2. ImionaRYSZARD WOJCIECH2023-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ2023-06-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2023-06-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000, 00 ZŁ2011-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport199000, 00 ZŁ2011-07-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-07-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2019-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOKA2023-06-16 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2023-06-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2017-06-19 do dziś
2. ImionaJAN TEODOR2017-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-04-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2019-04-11 do dziś
278 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2019-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2012 okres ROK 20112012-07-19 do dziś
2data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-14 do dziś
3data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-09-29 do dziś
4data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-29 do dziś
5data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
6data złożenia 14.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20112012-07-19 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-14 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-09-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-29 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20112012-07-19 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-14 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-09-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-29 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów