„ONE RIDE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000391869
Numer REGON: 301765184
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-14
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2012-12-14
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/25493/12/872]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ONE RIDE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-07-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PILSKI gmina KACZORY miejscowość KACZORY2011-07-21 do dziś
2. Adresmiejscowość KACZORY ulica SŁONECZNA nr domu 1 kod pocztowy 64-810 poczta KACZORY kraj POLSKA 2011-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.06.2011 R., KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ IŻYKOWSKI, POZNAŃ 61-732, UL. NOWOWIEJSKIEGO 20/6, REP. A NR 1926/2011.2011-07-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-07-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-07-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZART2011-07-21 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2011-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.500, 00 ZŁ2011-07-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-07-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORDYLEWICZ2011-07-21 do dziś
2. ImionaSZYMON2011-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500, 00 ZŁ2011-07-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-07-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000, 00 ZŁ2011-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-07-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2011-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZART2011-07-21 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2011-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICEPREZES2011-07-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 11 Z PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ2011-07-21 do dziś
218 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2011-07-21 do dziś
318 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2011-07-21 do dziś
418 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2011-07-21 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-07-21 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-07-21 do dziś
742 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2011-07-21 do dziś
843 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-07-21 do dziś
943 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-07-21 do dziś
1043 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-07-21 do dziś
1143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-07-21 do dziś
1217 12 Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY2011-07-21 do dziś
1343 31 Z TYNKOWANIE2011-07-21 do dziś
1443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-07-21 do dziś
1543 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2011-07-21 do dziś
1643 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2011-07-21 do dziś
1743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-07-21 do dziś
1843 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2011-07-21 do dziś
1943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-07-21 do dziś
2047 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-07-21 do dziś
2158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2011-07-21 do dziś
2258 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2011-07-21 do dziś
2317 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2011-07-21 do dziś
2458 13 Z WYDAWANIE GAZET2011-07-21 do dziś
2558 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2011-07-21 do dziś
2658 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2011-07-21 do dziś
2763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-07-21 do dziś
2863 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2011-07-21 do dziś
2968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2011-07-21 do dziś
3073 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-07-21 do dziś
3174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2011-07-21 do dziś
3274 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2011-07-21 do dziś
3377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2011-07-21 do dziś
3417 22 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH2011-07-21 do dziś
3517 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2011-07-21 do dziś
3617 24 Z PRODUKCJA TAPET2011-07-21 do dziś
3717 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2011-07-21 do dziś
3818 11 Z DRUKOWANIE GAZET2011-07-21 do dziś
3918 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2011-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów