FOXCODE WAGNER SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-05-16 godz. 17:49:39
Numer KRS: 0000391827
Numer REGON: 015899279
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-07-20
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-07-07
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/31822/21/349]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2011-07-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015899279 NIP 52916971772011-07-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFOXCODE WAGNER SPÓŁKA JAWNA2012-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-07-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-07-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica TRANSPORTOWCÓW nr domu 11 kod pocztowy 02-858 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 01.07.2011 R. -PRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ JAWNĄ, UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 01.07.2011 R.2011-07-20 do dziś
221.08.20122012-12-11 do dziś
320.12.2018 R., ZMIENIONO § 6 I § 16 UMOWY SPÓŁKI2019-01-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-07-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2011-07-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ (POWSTAŁEJ 30.12.2004) W SPÓŁKĘ JAWNĄ ZGODNIE Z 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU 01.07.2011 ROKU. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 01.07.2011 ROKU O PRZEKSZTAŁCENIU. WSPÓLNICY: KRZYSZTOF WAGNER -WPIS DO EDG PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY NR: 502367; MICHAŁ GEMBAL -WPIS DO EDG PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MILANÓWKA NR: 5498; JAN PAKUŁA WPIS DO EDG PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MILANÓWKA NR: 57312011-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAGNER2011-07-20 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JERZY2011-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-07-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-07-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-07-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-07-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEMBAL2011-07-20 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ROBERT2011-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-07-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-07-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-07-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-07-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-07-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2011-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAGNER2011-07-20 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JERZY2011-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEMBAL2011-07-20 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ROBERT2011-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-07-20 do dziś
258 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2011-07-20 do dziś
363 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2011-07-20 do dziś
470 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2011-07-20 do dziś
558 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2011-07-20 do dziś
673 1 REKLAMA2011-07-20 do dziś
773 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-07-20 do dziś
859 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2011-07-20 do dziś
982 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2011-07-20 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2015-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-17 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów