HERTZ RECORDING STUDIO WIESŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000391428
Numer REGON: 200487303
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-07-13
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-07-02
Sygnatura akt[RDF/309890/21/650]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2011-07-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHERTZ RECORDING STUDIO WIESŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA2011-07-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-07-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2011-07-13 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica ANDRZEJA STRUGA nr domu 9 kod pocztowy 15-198 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2011-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.07.2011 R.2011-07-13 do dziś
228.01.2015 R. ZMIENIONO § 7 13.04.2015 R. ZMIENIONO PREAMBUŁĘ UMOWY SPÓŁKI2015-05-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-07-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIESŁAWSKI2011-07-13 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2011-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-07-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-07-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-07-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-07-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIESŁAWSKI2011-07-13 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2011-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2011-07-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-07-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-07-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2011-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIESŁAWSKI2011-07-13 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2011-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIESŁAWSKI2011-07-13 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2011-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2011-07-13 do dziś
259 20 Z PRODUKCJĘ ORYGINALNYCH DŹWIĘKOWYCH NAGRAŃ WZORCOWYCH, NA TAŚMACH, PŁYT CD, WYDAWANIE, PROMOCJĘ I DYSTRYBUCJĘ NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY HURTOWEJ, DETALICZNEJ LUB BEZPOŚREDNIO DO ODBIORCÓW; NAGRYWANIE DŹWIĘKU ZARÓWNO W STUDIO JAK I W INNYCH MIEJSCACH, WŁĄCZAJĄC PRODUKCJĘ PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH NA TAŚMACH, NABYWANIE I REJESTROWANIE PRAW AUTORSKICH DO KOMPOZYCJI MUZYCZNYCH, PROMOWANIE, AUTORYZOWANIE I STOSOWANIE TYCH KOMPOZYCJI W NAGRANIACH RADIOFONICZNYCH, TELEWIZYJNYCH, FILMACH, PRZEDSTAWIENIACH NA ŻYWO, DRUKU I POZOSTAŁYCH MEDIACH2015-05-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2015-05-15 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-05-15 do dziś
318 20 Z REPRODUKCJĘ Z EGZEMPLARZA WZORCOWEGO PŁYT GRAMOFONOWYCH, CD, DVD, TAŚM Z MUZYKĄ LUB INNYM ZAPISEM DŹWIĘKOWYM, REPRODUKCJĘ Z EGZEMPLARZA WZORCOWEGO PŁYT CD, DVD I TAŚM WIDEO Z FILMAMI LUB INNYMI NAGRANIAMI WIDEO, REPRODUKCJĘ Z EGZEMPLARZA WZORCOWEGO OPROGRAMOWANIA I DANYCH NA WSZELKIEGO RODZAJU DYSKACH2015-05-15 do dziś
477 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWĘ POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI, ZAZWYCZAJ BĘDĄCYCH ŚRODKAMI PRODUKCJI2015-05-15 do dziś
559 11 Z PRODUKCJĘ FILMÓW KINOWYCH, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH (SERIALI TELEWIZYJNYCH, PROGRAMÓW DOKUMENTALNYCH) I REKLAM TELEWIZYJNYCH2015-05-15 do dziś
659 12 Z MONTAŻ FILMOWY, TELEWIZYJNY I WIDEO REALIZOWANY PRZY POMOCY DOWOLNEJ TECHNIKI W SFERZE OBRAZU I DŹWIĘKU, WYKONYWANIE NAPISÓW, NAPISÓW CZOŁOWYCH I KOŃCOWYCH, POSTPRODUKCYJNE EFEKTY SPECJALNE, W TYM: GRAFIKA I ANIMACJA KOMPUTEROWA, DZIAŁALNOŚĆ LABORATORIÓW FILMOWYCH, CYFROWE PRZENIESIENIE FILMU Z TAŚMY FILMOWEJ, WYKONYWANIE MATERIAŁÓW WYJŚCIOWYCH OBRAZU I DŹWIĘKU DO KOPII EKSPLOATACYJNYCH, DZIAŁALNOŚĆ FILMOTEK PRZECHOWUJĄCYCH MATERIAŁY FILMOWE I PODOBNĄ DZIAŁALNOŚĆ2015-05-15 do dziś
790 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ TEATRALNYCH, OPEROWYCH, BALETOWYCH, MUSICALOWYCH I INNYCH2015-05-15 do dziś
847 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNĄ MEBLI, WYROBÓW OŚWIETLENIOWYCH, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO: NACZYŃ, SZTUĆCÓW, WYROBÓW ZE SZKŁA, PORCELANY I CERAMIKI, INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH I NUT2015-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-08 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-08 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów