BONUS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMADYTOWA

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000391280
Numer REGON: 121617126
Numer NIP: 6762444709
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-07-12
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-09-16
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/26386/22/725]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-07-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONUS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMADYTOWA2011-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-07-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2011-07-12 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica RYNEK GŁÓWNY nr domu 15 kod pocztowy 31-008 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2011-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.05.201 R., KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR TOMASZEK, UL. KARMELICKA 36/3, 31-128 KRAKÓW, REPERTORIUM A NR 8767/2011.2011-07-12 do dziś
203.07.2015 R., NOTARIUSZ RADOSŁAW CHORABIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 3946/2015, ZMIENIONO: §6 UST.1 (DODANO KOD PKD 49.39.Z)2015-08-27 do dziś
313.12.2018 R., REP. A NR 7107/2018, NOTARIUSZ RADOSŁAW CHORABIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: § 1, § 7, § 12 UST. 12019-01-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-07-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONUS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1205806222011-07-12 do dziś
4. Numer KRS0000292923 2011-07-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2011-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFELICITY NOSTRA SCSP2019-01-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-01-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50.000,00 ZŁ2019-01-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50.000,00 ZŁ2019-01-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-07-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ BONUS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. W BONUS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.2011-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONUS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1205806222011-07-12 do dziś
4. Numer KRS0000292923 2011-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSEKUŁA ZIĘBA2022-09-16 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2022-08-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-10 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-08-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-07-12 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2011-07-12 do dziś
356 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-07-12 do dziś
447 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-07-12 do dziś
556 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2011-07-12 do dziś
656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2011-07-12 do dziś
756 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2011-07-12 do dziś
878 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2011-07-12 do dziś
956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-08-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2015-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2012 okres 12.07.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-06 do dziś
2data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
3data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-15 do dziś
4data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
5data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
6data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
7data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
8data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
9data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
10data złożenia 16.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-16 do dziś
11data złożenia 07.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego112.07.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-06 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-15 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-16 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-16 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów