HIGH FLYERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000391199
Numer REGON: 121618189
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-07-13
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-06-02
Sygnatura akt[RDF/295626/21/827]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGH FLYERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-07-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-12-15 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. SIKORKI nr domu 21A kod pocztowy 31-589 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.06.2011 R., NOTARIUSZ ALEKSANDER ROWECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 182B, REPERTORIUM A 1489/2011.2011-07-13 do dziś
227.11.2017 R., REP. A NR 3658/2017, NOTARIUSZ ŁUKASZ HAJTO, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI2017-12-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-07-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-07-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLEWNIAK2011-07-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ STANISŁAW2011-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ2011-07-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-07-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROCHOWALSKI2011-07-13 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MAREK2011-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ2011-07-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-07-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-07-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM PRZY CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH ROZPORZĄDZAJĄCYCH LUB ZOBOWIĄZUJĄCYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 20.000 ZŁ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLEWNIAK2011-07-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ STANISŁAW2011-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-07-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-07-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROCHOWALSKI2011-07-13 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MAREK2011-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-07-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2011-07-13 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-07-13 do dziś
378 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2011-07-13 do dziś
482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2011-07-13 do dziś
582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-07-13 do dziś
670 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2019-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.03.2012 okres 22.06.2011 -31.12.20112012-04-12 do dziś
2data złożenia 04.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-13 do dziś
3data złożenia 30.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-22 do dziś
4data złożenia 27.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
5data złożenia 20.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-09 do dziś
6data złożenia 06.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-15 do dziś
7data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
8data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
9data złożenia 02.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego122.06.2011 -31.12.20112012-04-12 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-06-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-22 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-09 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-15 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu122.06.2011 -31.12.20112012-04-12 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-06-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-22 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-09 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów