AQUA VENDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000391195
Numer REGON: 101153122
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-07-11
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[RDF/513273/23/419]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA VENDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-07-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina GŁOWNO miejscowość GŁOWNO2011-07-11 do dziś
2. Adresmiejscowość GŁOWNO ulica ŁÓDZKA nr domu 15 kod pocztowy 95-015 poczta GŁOWNO kraj POLSKA 2011-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.05.2011 R., NOTARIUSZ KATARZYNA JĘDRZEJCZAK-BRZEZIŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKOWIE, REPERTORIUM A 1256/20112011-07-11 do dziś
2AKT NOT. Z DNIA 29.03.2021 R., REP A NR 1222/2021 NOT. DOMINIK JAN KASZYŃSKI, KN W ŁODZI- ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI2021-05-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-07-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-07-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANUKOWICZ2011-07-11 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF FRANCISZEK2011-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2011-07-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-07-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANOWSKA2011-07-11 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2011-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2011-07-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-07-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-07-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1100,00 ZŁ2011-07-11 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-07-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI2011-07-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANUKOWICZ2011-07-11 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF FRANCISZEK2011-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-07-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJANOWSKA2011-07-11 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2011-07-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-07-11 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2011-07-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-05-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2021-05-17 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-05-17 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-05-17 do dziś
477 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2021-05-17 do dziś
530 12 Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH2021-05-17 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2021-05-17 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-05-17 do dziś
822 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2021-05-17 do dziś
931 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2021-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2012 okres 11.05.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-21 do dziś
2data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-24 do dziś
3data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
4data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
5data złożenia 22.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
6data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
7data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
8data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
9data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
10data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
11data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
12data złożenia 11.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
13data złożenia 29.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego111.05.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-21 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-24 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu111.05.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-21 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-24 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów