GS SEACON GROUP ANPARTSSELSKAB SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000391068
Numer REGON: 321085640
Numer NIP: 8551580865
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-07-11
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-09-29
Sygnatura akt[RDF/429007/22/466]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-07-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGS SEACON GROUP ANPARTSSELSKAB SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-06-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-07-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. ŚWINOUJŚCIE gmina M. ŚWINOUJŚCIE miejscowość ŚWINOUJŚCIE2011-07-11 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWINOUJŚCIE ulica JANA SOŁTANA nr domu 1 kod pocztowy 72-602 poczta ŚWINOUJŚCIE kraj POLSKA 2011-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 9 MAJA 2011 R., REP. A NR 6361/2011, NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU2011-07-11 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2011 R., REP. A NR 16370/2011, NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU -ZMIENIONO: § 3 UST. 1 ORAZ § 12 UST. 12011-12-06 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 24 KWIETNIA 2017 R., REP. A NR 1544/2017, NOTARIUSZ ANNA TARASIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI. ZMIENIONO: §2 UST.1, §2 UST.2, §3 UST.1, §6, §8 UST.1, §12 UST.1, SKREŚLONO §16 I §17.2017-06-23 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 KWIETNIA 2021 R., REP. A NR 3230/2021, NOTARIUSZ RAFAŁ KAPKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIENIONO §6, §8 UST.1, §12 UST.1, §15, USUNIĘTO §9 UST.4, A KOLEJNYM USTĘPOM NADANO KOLEJNE NUMERY PORZĄDKOWE.2021-08-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-07-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSS2011-07-11 do dziś
2. ImionaALICJA BARBARA2011-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2011-07-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-07-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-08-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ.2011-07-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ.2011-07-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-07-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGS SEACON GROUP ANPARTSSELSKAB2017-06-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHITBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3210893652021-08-06 do dziś
4. Numer KRS0000391984 2021-08-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-08-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2021-08-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2021-08-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2021-08-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-08-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLSKI2021-08-06 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2021-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-08-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-08-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-07-11 do dziś
GS SEACON GROUP APS2017-06-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE ALICJA BARBARA KOSS, RAFAŁ WOLSKI ORAZ SPÓŁKA PRAWA DUŃSKIEGO POD FIRMĄ: GS SEACON GROUP ANPARTSSELSKAB. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWEM I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA DO WARTOŚCI 50 000 ZŁ NETTO. DOKONYWANIE TYCH CZYNNOŚCI POWYŻEJ 50 000 ZŁ NETTO WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY LUB KOMPLEMENTARIUSZA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSS2021-08-06 do dziś
2. ImionaALICJA BARBARA2021-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLSKI2021-08-06 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2021-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-07-11 do dziś
277 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2011-07-11 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-07-11 do dziś
442 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2011-07-11 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-07-11 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-07-11 do dziś
743 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-07-11 do dziś
825 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2011-12-06 do dziś
978 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2017-06-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy123 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2017-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-16 do dziś
2data złożenia 04.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-01 do dziś
3data złożenia 25.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-19 do dziś
4data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-16 do dziś
5data złożenia 15.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-15 do dziś
6data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7data złożenia 27.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-27 do dziś
8data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
9data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-16 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-01 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-19 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-16 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-15 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-27 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów