BHPEX WIELGUS SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000390881
Numer REGON: 080545361
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-07-07
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-06-22
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5184/22/636]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2011-07-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBHPEX WIELGUS SPÓŁKA JAWNA2011-07-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-07-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2018-08-07 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. KOŻUCHOWSKA nr domu 10A kod pocztowy 65-364 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2018-08-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BHPEX.PL2018-08-07 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BHPEX.PL2018-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.06.2011 R., UMOWA SPÓŁKA JAWNEJ;2011-07-07 do dziś
215.10.2012 R., ZMIANA § 5.2012-11-12 do dziś
312.12.2018 R. - ZMIANA §5, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-01-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-07-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELGUS2011-07-07 do dziś
2. ImionaRAFAŁ PIOTR2011-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-07-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-07-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-07-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-07-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOFNYT WIELGUS2011-07-07 do dziś
2. ImionaEDYTA2011-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-07-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-07-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-07-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-07-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-07-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI WE WSZYSTKICH SPRAWACH, Z WYJĄTKIEM ZACIĄGANIA KREDYTU BANKOWEGO, GDZIE SPÓŁKĘ MUSZĄ REPREZENOTWAĆ ZGODNIE WSZYSCY WSPÓLNICY.2011-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELGUS2011-07-07 do dziś
2. ImionaRAFAŁ PIOTR2011-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOFNYT WIELGUS2011-07-07 do dziś
2. ImionaEDYTA2011-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-07-07 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-07-07 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-11-12 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-01-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2019-01-09 do dziś
269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2019-01-09 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2019-01-09 do dziś
461 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2019-01-09 do dziś
580 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2019-01-09 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2019-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-10-05 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-05 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-10-05 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ2022-06-22 do dziś
2. Opis sposobu połączenia lub przekształcenia oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 1/2022 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BHPEX WIELGUS SPÓŁKA JAWNA W ZIELONEJ GÓRZE Z DNIA 12.05.2022R., NOTARIUSZ ROMAN ŚMIAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP. A NR 2749/2022, SPROSTOWANA PROTOKOŁEM Z DNIA 08.06.2022R., REP. A NR 3197/2022 O POŁĄCZENIU BHPEX WIELGUS SPÓŁKA JAWNA (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) ZE SPÓŁKĄ BHPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) - POŁĄCZENIE W DRODZE PRZENIESIENIA CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ W TRYBIE ART. 492 §1 PKT 1 KSH Z PODWYŻSZENIEM KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ2022-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotu przejmującego spółkę lub powstałego w wyniku połączenia lub przekształcenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów