BUSINESS BENCHMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 14:34:12
Numer KRS: 0000390851
Numer REGON: 143190538
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-07-07
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2016-10-05
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/56358/16/596]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-07-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS BENCHMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-07-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-07-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-12-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MAŁOWIEJSKA nr domu 39 nr lokalu 1 kod pocztowy 04-962 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 13.05.2011 R., ZAWARTA PRZED NOTARIUSZEM MATEUSZEM RAJCĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. PIĘKNEJ 24/26 A LOK. 18, REP. A NR 187/20112011-07-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-07-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSINESS BENCHMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1427489032011-07-07 do dziś
4. Numer KRS0000374944 2011-07-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2011-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTEXTILE SOLUTIONS PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1407463432015-12-15 do dziś
4. Numer KRS0000269534 2015-12-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-12-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 ZŁ2015-12-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.750 ZŁ2015-12-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.750 ZŁ2015-12-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-12-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-07-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI BUSINESS BENCHMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. SPÓŁKA BUSINESS BENCHMARK SP. Z O.O. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI BUSINESS BENCHMARK SP. Z O.O. UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI BUSINESS BENCHMARK SP. Z O.O. JEST PREZES ZARZĄDU - PIOTR WIŚLIŃSKI2015-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSINESS BENCHMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1427489032011-07-07 do dziś
4. Numer KRS0000374944 2011-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2011-07-07 do dziś
214 PRODUKCJA ODZIEŻY2011-07-07 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-07-07 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-07-07 do dziś
573 1 REKLAMA2011-07-07 do dziś
678 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2011-07-07 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-12-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-12-15 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-12-15 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
2data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
3data złożenia 26.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-15 do dziś
4data złożenia 12.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-15 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów