HANNAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000390594
Numer REGON: 143154761
Numer NIP: 7010306678
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-07-01
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-06-07
Sygnatura akt[RDF/495638/23/382]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 143154761 NIP 70103066782014-03-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHANNAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-09-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-07-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-03-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MARSZAŁKOWSKA nr domu 58 nr lokalu 15 kod pocztowy 00-545 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.06.2011 R., REP. A NR 5735/2011, NOTARIUSZ MARCIN ŁASKI, UL. GRZYBOWSKA 2 LOK.26B, WARSZAWA2011-07-01 do dziś
218.12.2013 R., REPERTORIUM A NR 1722/2013. AKT ZOSTAŁ SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARZENĘ AMBROZIAK W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ, MIESZCZĄCEJ SIĘ PRZY UL. WSPÓLNEJ 27A LOK. 51 W WARSZAWIE. ZMIENIONO NASTĘPUJĄCY PARAGRAF: § 22014-03-25 do dziś
3DATA SPORZĄDZENIA AKTU: 27.06.2016 R.; REPERTORIUM A NR 8025/2016; NOTARIUSZ ARTUR KOZAK, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE W ALEI JANA PAWŁA II NUMER 61 LOKAL 4, 01-031 WARSZAWA; NUMER ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW UMOWY SPÓŁKI: § 1, § 2, § 3, § 4, § 6 UST. 2, § 7, § 8, § 9, § 10, § 12 UST. 6 I UST. 7, § 13, § 14 I § 16 UMOWY SPÓŁKI2016-07-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-07-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-07-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVOXEL SPÓŁKA AKCYJNA2019-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1200677872019-04-12 do dziś
4. Numer KRS0000238176 2019-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14.414 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 720.700,00 ZŁ2019-04-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-04-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego720700,00 ZŁ2019-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2011-07-01 do dziś
272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2011-07-01 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-07-01 do dziś
485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2011-07-01 do dziś
586 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2011-07-01 do dziś
686 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2011-07-01 do dziś
786 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2011-07-01 do dziś
886 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-07-01 do dziś
996 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2011-07-01 do dziś
1096 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.12.2015 okres OD 14.06.2011 DO 31.12.20112016-01-13 do dziś
2data złożenia 15.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
3data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
4data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
5data złożenia 30.12.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-11-08 do dziś
6data złożenia 30.12.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-11-08 do dziś
7data złożenia 30.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-08 do dziś
8data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9data złożenia 25.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
10data złożenia 19.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-19 do dziś
11data złożenia 03.10.2022 okres OD 31.08.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
12data złożenia 03.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 30.08.20212022-10-03 do dziś
13data złożenia 07.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-07 do dziś
14data złożenia 07.06.2023 okres OD 01.01.2023 DO 30.05.20232023-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.06.2011 DO 31.12.20112016-01-13 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-11-08 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-11-08 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-08 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-19 do dziś
11OD 31.08.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 30.08.20212022-10-03 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-07 do dziś
14OD 01.01.2023 DO 30.05.20232023-06-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.06.2011 DO 31.12.20112016-01-13 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-11-08 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-11-08 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-08 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NUMER 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ HANNAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PODJĘTA DNIA 31 SIERPNIA 2021 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI, NOTARIUSZ ANNA MYSZKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W LĘDZINACH, ULICA LĘDZIŃSKA 24/201, 43-140 LĘDZINY, REPERTORIUM A NR 5437/2021 , 31.08.20212021-09-23 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2021-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoFURDAL2021-09-23 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2021-09-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NUMER 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ HANNAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PODJĘTA DNIA 31 SIERPNIA 2021 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI, NOTARIUSZ ANNA MYSZKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W LĘDZINACH, ULICA LĘDZIŃSKA 24/201, 43-140 LĘDZINY, REPERTORIUM A NR 5437/2021 , 31.08.20212021-09-23 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów