BP CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000390491
Numer REGON: 021594180
Numer NIP: 8982192760
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-06-30
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2016-04-29
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/9781/16/334]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBP CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-06-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2011-06-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW kraj POLSKA 2016-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 21.02.2011 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF LEGIĘĆ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PLAC MUZEALNY 9/3, REP. A NR 4066/2011 WRAZ Z ANEKSEM Z DNIA 27.06.2011 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF LEGIĘĆ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PLAC MUZEALNY 9/3, REP. A NR 27316/2011, KTÓRYM ZMIENIONO § 28 UMOWY SPÓŁKI.2011-06-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-06-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-06-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTONIEWICZ2012-02-23 do dziś
2. ImionaAGNES2012-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2012-02-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAZUNIAK2012-02-23 do dziś
2. ImionaAGATA2012-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2012-02-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2011-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-06-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH DO KWOTY 50.000 ZŁOTYCH (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), NATOMIAST W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 50.000 ZŁOTYCH (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.2011-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUJKA ANTONIEWICZ2011-06-30 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2011-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-06-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2011-06-30 do dziś
238 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2011-06-30 do dziś
339 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2011-06-30 do dziś
441 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-06-30 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-06-30 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-06-30 do dziś
742 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2011-06-30 do dziś
842 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2011-06-30 do dziś
942 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2011-06-30 do dziś
1042 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2011-06-30 do dziś
1142 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2011-06-30 do dziś
1233 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ2011-06-30 do dziś
1342 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2011-06-30 do dziś
1442 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2011-06-30 do dziś
1542 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2011-06-30 do dziś
1642 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2011-06-30 do dziś
1742 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2011-06-30 do dziś
1842 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-06-30 do dziś
1943 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-06-30 do dziś
2043 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-06-30 do dziś
2143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-06-30 do dziś
2243 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2011-06-30 do dziś
2333 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2011-06-30 do dziś
2443 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-06-30 do dziś
2543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-06-30 do dziś
2643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2011-06-30 do dziś
2743 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-06-30 do dziś
2843 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-06-30 do dziś
2943 31 Z TYNKOWANIE2011-06-30 do dziś
3043 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-06-30 do dziś
3143 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2011-06-30 do dziś
3243 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2011-06-30 do dziś
3343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-06-30 do dziś
3433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2011-06-30 do dziś
3543 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2011-06-30 do dziś
3643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2011-06-30 do dziś
3743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-06-30 do dziś
3845 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2011-06-30 do dziś
3945 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-06-30 do dziś
4045 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-06-30 do dziś
4145 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-06-30 do dziś
4245 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-06-30 do dziś
4345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-06-30 do dziś
4445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-06-30 do dziś
4533 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2011-06-30 do dziś
4646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-06-30 do dziś
4746 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2011-06-30 do dziś
4846 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2011-06-30 do dziś
4947 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2011-06-30 do dziś
5049 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI2011-06-30 do dziś
5149 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2011-06-30 do dziś
5249 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2011-06-30 do dziś
5349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-06-30 do dziś
5449 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2011-06-30 do dziś
5552 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2011-06-30 do dziś
5633 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2011-06-30 do dziś
5768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-06-30 do dziś
5868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-06-30 do dziś
5978 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2011-06-30 do dziś
6078 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2011-06-30 do dziś
6178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2011-06-30 do dziś
6278 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2011-06-30 do dziś
6333 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2011-06-30 do dziś
6438 3 ODZYSK SUROWCÓW2011-06-30 do dziś
6538 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2011-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów