SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH „DEMPOL-S-KA

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000390451
Numer REGON: 001387461
Numer NIP: 5833135324
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-06-29
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2017-03-31
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/8686/17/170]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2011-06-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 0013874612011-06-29 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH „DEMPOL-S-KA2011-06-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze A-„ RS” 728 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU WYDZIAŁ II CYWILNY2011-06-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-06-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2011-06-29 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica JANA KOZIETULSKIEGO nr domu 13 nr lokalu 2 kod pocztowy 80-156 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2011-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPORZĄDZONY W CAŁOŚCI PONOWNIE, UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 10.11.2010 ROKU. PIERWOTNY (PIERWSZY) STATUT SPÓŁDZIELNI UCHWALONY BYŁ W DNIU 24.06.1989 R.2011-06-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2011-06-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2011-06-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE: -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI; JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI I PEŁNOMOCNIK2011-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI2011-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUGAJEWSKI2011-06-29 do dziś
2. ImionaMARIAN2011-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKSZEWICZ2011-06-29 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2011-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKI2011-06-29 do dziś
2. ImionaWITOLD2011-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-06-29 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-06-29 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-06-29 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-06-29 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-06-29 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-06-29 do dziś
790 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2011-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-12-29 do dziś
2data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-12-29 do dziś
3data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-12-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-12-29 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-12-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-12-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów