BOWLER KLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000390401
Numer REGON: 301797190
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-07-01
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-07-13
Sygnatura akt[RDF/315458/21/770]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOWLER KLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-07-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2011-07-01 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica SMARDZEWSKA nr domu 12 kod pocztowy 60-161 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2011-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 01.06.2011 R., NOTARIUSZ PIOTR KOWANDY; KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR KOWANDY -NOTARIUSZ, ANDRZEJ ADAMSKI -NOTARIUSZ S.C. W POZNANIU PRZY UL. F. NOWOWIEJSKIEGO 59/2, REP. A NR 5865/20112011-07-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-07-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-07-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALICKA2011-07-01 do dziś
2. ImionaHANNA2011-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.900,00 ZŁ2014-10-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-07-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW SAMODZIELNIE.2011-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALICKA2011-07-01 do dziś
2. ImionaHANNA2011-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-07-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-07-01 do dziś
282 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2011-07-01 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-07-01 do dziś
490 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2011-07-01 do dziś
590 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2011-07-01 do dziś
693 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2011-07-01 do dziś
793 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2011-07-01 do dziś
893 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2011-07-01 do dziś
985 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2011-07-01 do dziś
1056 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-07-01 do dziś
1156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2011-07-01 do dziś
1256 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2011-07-01 do dziś
1356 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2011-07-01 do dziś
1468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-07-01 do dziś
1568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-07-01 do dziś
1677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-07-01 do dziś
1779 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.07.2011 DO 31.12.20112014-10-06 do dziś
2data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-06 do dziś
3data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
4data złożenia 29.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
5data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
6data złożenia 26.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
7data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
9data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
11data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-07-13 do dziś
12data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-13 do dziś
13data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.07.2011 DO 31.12.20112014-10-06 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-06 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.07.2011 DO 31.12.20112014-10-06 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-06 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów