EWT IMMOBILIEN GMBH (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000390395
Numer REGON: 101113714
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-07-05
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-06-25
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/18279/21/638]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2011-07-05 do dziś
3. NazwaEWT IMMOBILIEN GMBH (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE2019-02-12 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejEWT IMMOBILIEN GMBH GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG2019-06-04 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoOSTERREICHISCHES FIRMENBUCH 157766-0002019-06-04 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGPRAWO AUSTRIACKIE2019-06-04 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-07-05 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina STRYKÓW miejscowość SMOLICE2013-10-31 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość SMOLICE nr domu 1L kod pocztowy 95-010 poczta STRYKÓW kraj POLSKA 2021-06-25 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj AUSTRIA jednostka podziału terytorialnego miejscowość KITZBÜHEL ulica ACHENWEG nr domu 22 nr lokalu B 2.2 kod pocztowy 6370 poczta KITZBÜHEL 2021-06-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-07-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyJEŻELI POWOŁANO DWÓCH LUB KILKU DYREKTORÓW GENERALNYCH-CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH DYREKTORÓW GENERALNYCH-CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN DYREKTOR GENERALNY-CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2011-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOOREVITS2011-07-05 do dziś
2. ImionaNATACHA2011-07-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR GENERALNY-CZŁONEK ZARZĄDU2011-07-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOFFMANN2011-07-05 do dziś
2. ImionaDIRK2011-07-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR GENERALNY-CZŁONEK ZARZĄDU2011-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoCOOREVITS2011-07-05 do dziś
2. ImionaNATACHA2011-07-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-03-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-03-08 do dziś
270 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2019-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.05.2013 okres 05.07.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-05-10 do dziś
2data złożenia 28.10.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-11-29 do dziś
3data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
4data złożenia 23.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-29 do dziś
5data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-08 do dziś
6data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
7data złożenia 08.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-15 do dziś
8data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
9data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego105.07.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-05-10 do dziś
201.01.2012R.-31.12.2012R.2013-11-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-08 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-15 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów