„ASTROLINE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000390287
Numer REGON: 101138157
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-07-05
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-12-11
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/30190/20/13]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTROLINE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-07-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina ZGIERZ miejscowość ZGIERZ2011-07-05 do dziś
2. Adresmiejscowość ZGIERZ ulica LECHONIA nr domu 2 kod pocztowy 95 -100 poczta ZGIERZ kraj POLSKA 2011-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.06.2011 R., REP A NR 2195/2011, NOTARIUSZ HANNA RYBKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZGIERZU2011-07-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-07-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-07-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZOWSKI2011-07-05 do dziś
2. ImionaMACIEJ2011-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁ2012-11-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-07-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZOWSKI2012-12-14 do dziś
2. ImionaDOMINIK2012-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁOTYCH2012-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁYDZIAK2020-06-25 do dziś
2. ImionaPIOTR JAN2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2020-06-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2011-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-07-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJACY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2011-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁYDZIAK2020-12-11 do dziś
2. ImionaPIOTR JAN2020-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2011-07-05 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-07-05 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-07-05 do dziś
461 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2011-07-05 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2011-07-05 do dziś
662 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2011-07-05 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2011-07-05 do dziś
863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2011-07-05 do dziś
933 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2011-07-05 do dziś
1061 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2020-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.10.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-12-10 do dziś
2data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-12 do dziś
3data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
4data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-09-26 do dziś
5data złożenia 08.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
6data złożenia 19.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-19 do dziś
7data złożenia 27.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-27 do dziś
8data złożenia 26.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012-31.12.20122013-12-10 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-12 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-09-26 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
615.06.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-02-14 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-19 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-27 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012-31.12.20122013-12-10 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-12 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-09-26 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
615.06.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-02-14 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów