BOROWA 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 12:10:42
Numer KRS: 0000390210
Numer REGON: 241675665
Numer NIP: 6351826906
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-06-29
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-06-03
Sygnatura akt[RDF/385744/22/690]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 241675665 NIP 63518269062012-02-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOROWA 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-06-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. ŚWIĘTOCHŁOWICE gmina M. ŚWIĘTOCHŁOWICE miejscowość ŚWIĘTOCHŁOWICE2013-02-04 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIĘTOCHŁOWICE ulica KALINY nr domu 16A nr lokalu - kod pocztowy 41-600 poczta ŚWIĘTOCHŁOWICE kraj POLSKA 2013-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117 MAJA 2011 R. PRZED NOTARIUSZ ANNA MICHAŁEK-KOBIELUSZ W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH PRZY UL. ŻOŁNIERSKIEJ 1 NR REPERTORIUM A 1905/20112011-06-29 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.12.2012 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ MICHAŁEK-KOBIELUSZ W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH PRZY UL. ŻOŁNIERSKIEJ 1, REP. A NR 5701/2012, ZMIENIONO § 3 PKT 1 UMOWY;2013-02-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-06-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-06-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFARCZYK2012-02-29 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2012-02-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁ2012-02-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARCZ2017-08-17 do dziś
2. ImionaJÓZEF2017-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁ2017-08-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRIDRIKH2017-11-24 do dziś
2. ImionaNIKOLAY2017-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ2017-11-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-06-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU2011-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARCZ2019-07-05 do dziś
2. ImionaJÓZEF2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2011-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKARCZ2017-11-24 do dziś
2. ImionaBRONISŁAWA REGINA2017-11-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-24 do dziś
21. NazwiskoSZAFARCZYK2017-11-24 do dziś
2. ImionaDAWID ANDRZEJ2017-11-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-24 do dziś
31. NazwiskoFRIDRIKH2011-06-29 do dziś
2. ImionaNIKOLAY2011-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKARCZ2013-02-04 do dziś
2. ImionaJÓZEF2013-02-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-02-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-02-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy109 10 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2011-06-29 do dziś
225 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2011-06-29 do dziś
325 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2011-06-29 do dziś
428 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-06-29 do dziś
528 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA2011-06-29 do dziś
629 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2011-06-29 do dziś
733 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2011-06-29 do dziś
833 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2011-06-29 do dziś
933 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2011-06-29 do dziś
1033 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2011-06-29 do dziś
1133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2011-06-29 do dziś
1201 4 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT2011-06-29 do dziś
1335 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2011-06-29 do dziś
1435 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2011-06-29 do dziś
1538 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2011-06-29 do dziś
1641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-06-29 do dziś
1741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-06-29 do dziś
1842 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2011-06-29 do dziś
1942 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2011-06-29 do dziś
2042 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2011-06-29 do dziś
2142 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-06-29 do dziś
2243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-06-29 do dziś
2310 1 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA2011-06-29 do dziś
2443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-06-29 do dziś
2543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2011-06-29 do dziś
2643 31 Z TYNKOWANIE2011-06-29 do dziś
2743 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-06-29 do dziś
2843 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2011-06-29 do dziś
2943 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2011-06-29 do dziś
3043 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-06-29 do dziś
3143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2011-06-29 do dziś
3245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-06-29 do dziś
3345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-06-29 do dziś
3410 3 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2011-06-29 do dziś
3546 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2011-06-29 do dziś
3646 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2011-06-29 do dziś
3746 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2011-06-29 do dziś
3846 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2011-06-29 do dziś
3946 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2011-06-29 do dziś
4046 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2011-06-29 do dziś
4146 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2011-06-29 do dziś
4246 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2011-06-29 do dziś
4349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-06-29 do dziś
4449 50 A TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH2011-06-29 do dziś
4510 5 WYTWARZANIE WYROBÓW MLECZARSKICH2011-06-29 do dziś
4649 50 B TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-06-29 do dziś
4755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2011-06-29 do dziś
4855 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2011-06-29 do dziś
4956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-06-29 do dziś
5056 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-06-29 do dziś
5162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2011-06-29 do dziś
5262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2011-06-29 do dziś
5362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2011-06-29 do dziś
5462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2011-06-29 do dziś
5564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-06-29 do dziś
5610 7 PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I MĄCZNYCH2011-06-29 do dziś
5768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-06-29 do dziś
5868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-06-29 do dziś
5968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-06-29 do dziś
6068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-06-29 do dziś
6171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2011-06-29 do dziś
6271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-06-29 do dziś
6374 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2011-06-29 do dziś
6477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-06-29 do dziś
6581 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2011-06-29 do dziś
6681 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2011-06-29 do dziś
6711 0 PRODUKCJA NAPOJÓW2011-06-29 do dziś
6881 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2011-06-29 do dziś
6995 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2011-06-29 do dziś
7095 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2011-06-29 do dziś
7125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2011-06-29 do dziś
7225 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2011-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2012 okres 29 CZERWCA 2011 - 31 GRUDNIA 20112012-09-12 do dziś
2data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
3data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
4data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
5data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
6data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
7data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
9data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
10data złożenia 02.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-02 do dziś
11data złożenia 03.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego129 CZERWCA 2011 - 31 GRUDNIA 20112012-09-12 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-02 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu129 CZERWCA 2011 - 31 GRUDNIA 20112012-09-12 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów