BONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000390128
Numer REGON: 142973439
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/399040/22/210]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-06-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PRUSZKÓW miejscowość PRUSZKÓW2011-06-28 do dziś
2. Adresmiejscowość PRUSZKÓW ulica WRÓBLEWSKIEGO nr domu 10 nr lokalu 14 kod pocztowy 05-804 poczta PRUSZKÓW kraj POLSKA 2011-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.05.2011 R., NOTARIUSZ WŁADYSŁAW LEWANDOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 2170/20112011-06-28 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 LISTOPADA 2012 ROKU, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA EWĘ BRZEZIŃSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 7360/2012 UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO JEJ NOWE BRZMIENIE.2013-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-06-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŹDZICKI2011-06-28 do dziś
2. ImionaADAM2011-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 /SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 112.500 ZŁ /STO DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH/2013-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKA2011-06-28 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA DANUTA2011-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500 ZŁOTYCH2011-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2011-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ PROKURENT SAMODZIELNIE.2013-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKA2011-06-28 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA DANUTA2011-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŹDZICKI2011-06-28 do dziś
2. ImionaADAM2011-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2011-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2013-01-10 do dziś
246 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-01-10 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-01-10 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-01-10 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2013-01-10 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-01-10 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-01-10 do dziś
882 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2013-01-10 do dziś
946 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-01-10 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.04.2012 okres 30.05.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-11 do dziś
2data złożenia 19.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-25 do dziś
3data złożenia 28.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-09 do dziś
4data złożenia 16.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-24 do dziś
5data złożenia 12.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-28 do dziś
6data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
7data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
8data złożenia 30.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
9data złożenia 03.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
10data złożenia 01.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
11data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego130.05.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-11 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-25 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-09 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-24 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-28 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu130.05.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-11 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-25 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-09 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-24 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-28 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów