EXEPTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000389792
Numer REGON: 021552424
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-06-27
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2020-07-04
Sygnatura akt[RDF/218370/20/854]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXEPTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-06-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-02-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GRÓJECKA nr domu 186 nr lokalu 413 kod pocztowy 02-390 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.04.2011 R., NOTARIUSZ JUSTYNA JAŚKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. JARACZA 10 LOK. 1, REPERTORIUM A NR 751/20112011-06-27 do dziś
216.01.20107 R., NOTARIUSZ JUSTYNA JAŚKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; REP. A NR 26/2017; ZMIANA: §2; §6 UST. 1; §7; §14 UST. 1; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2017-02-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-06-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-06-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZOWSKI2011-06-27 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MARCIN2011-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1980 (JEDEN TYSIĄC DZIEWIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 99.000 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2011-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2011-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-06-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2011-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZOWSKI2011-06-27 do dziś
2. ImionaMACIEJ SŁAWOMIR2011-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-06-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZOWSKI2011-06-27 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MARCIN2011-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-06-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2011-06-27 do dziś
246 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2011-06-27 do dziś
347 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-06-27 do dziś
447 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-06-27 do dziś
552 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2011-06-27 do dziś
658 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2011-06-27 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2011-06-27 do dziś
862 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2011-06-27 do dziś
962 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2011-06-27 do dziś
1063 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-06-27 do dziś
1195 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2011-06-27 do dziś
1226 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH2011-06-27 do dziś
1372 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2011-06-27 do dziś
1473 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2011-06-27 do dziś
1573 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2011-06-27 do dziś
1677 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2011-06-27 do dziś
1782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-06-27 do dziś
1869 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2011-06-27 do dziś
1969 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2011-06-27 do dziś
2070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-06-27 do dziś
2171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-06-27 do dziś
2262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2011-06-27 do dziś
2326 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2011-06-27 do dziś
2463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2011-06-27 do dziś
2563 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2011-06-27 do dziś
2663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-06-27 do dziś
2796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-06-27 do dziś
2871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-06-27 do dziś
2928 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-06-27 do dziś
3033 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2011-06-27 do dziś
3146 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2011-06-27 do dziś
3246 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2011-06-27 do dziś
3346 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2011-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.12.2013 okres 12.04.2011R. - 31.12.2011R.2013-12-23 do dziś
2data złożenia 18.12.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-12-23 do dziś
3data złożenia 20.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
4data złożenia 31.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-31 do dziś
5data złożenia 31.08.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-31 do dziś
6data złożenia 31.08.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-31 do dziś
7data złożenia 31.08.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-08-31 do dziś
8data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
9data złożenia 04.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego112.04.2011R. - 31.12.2011R.2013-12-23 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-12-23 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-31 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-31 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-31 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-08-31 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu112.04.2011R. - 31.12.2011R.2013-12-23 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-12-23 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2014-01-012013-12-23 do dziś