VESTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-18 godz. 13:41:33
Numer KRS: 0000389747
Numer REGON: 121558369
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-06-24
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2019-04-01
Sygnatura akt[RDF/103362/19/17]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaVESTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-06-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-02-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 50 nr lokalu 515 kod pocztowy 00-695 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-02-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.06.2011 R., KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. LWOWSKA 2A/38, NOTARIUSZ ANNA GĄSIENICA, REPERTORIUM A NR 1436/2011.2011-06-24 do dziś
227.11.2015, REPERTORIUM A NR 5497/2015, NOTARIUSZ ANNA GĄSIENICA, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA GĄSIENICA, PAWEŁ CZUBIK NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. LWOWSKA 2/38 30-548 KRAKÓW - ZMIENIONO: § 2, § 3, § 6 PKT 1, § 9 UST. 1, § 15 UST. 2; USTALONO TEKST JEDNOLITY2016-02-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-06-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-06-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2011-06-24 do dziś
2. ImionaTADEUSZ WŁADYSŁAW2011-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6000,00 ZŁ2015-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-10-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2011-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-06-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTACJA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2011-06-24 do dziś
2. ImionaTADEUSZ PAWEŁ2011-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-06-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-06-24 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2011-06-24 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2011-06-24 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2011-06-24 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-06-24 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2011-06-24 do dziś
741 10 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-02-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-02-16 do dziś
277 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2016-02-16 do dziś
377 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2016-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.04.2013 okres 15.06.2011-31.12.20112013-05-07 do dziś
2data złożenia 02.04.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-05-07 do dziś
3data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
4data złożenia 28.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
5data złożenia 10.09.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-10 do dziś
6data złożenia 10.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-10 do dziś
7data złożenia 01.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.06.2011-31.12.20112013-05-07 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-05-07 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-10 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-10 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.06.2011-31.12.20112013-05-07 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-05-07 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-10 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów