KKN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000389741
Numer REGON: 121558790
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-06-21
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-09-08
Sygnatura akt[RDF/328129/21/72]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKKN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2014-05-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-06-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. RYBNIK gmina M. RYBNIK miejscowość RYBNIK2014-05-09 do dziś
2. Adresmiejscowość RYBNIK ulica PODMIEJSKA nr domu 71 kod pocztowy 44-207 poczta RYBNIK kraj POLSKA 2014-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.05.2011 R. NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANCELARIA NOTARIALNA SYLWIA MAJERCZAK TOMASZ ZIĘCINA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, 31-542 KRAKÓW, UL. KORDYLEWSKIEGO 7, REPERTORIUM A NUMER 5686/20112011-06-21 do dziś
225.11.2011, REP. A NR 14145/2011, NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA KANC.NOTARIALNA W KRAKOWIE, UMOWA SPÓŁKI OTRZYMAŁA W CAŁOŚCI NOWE BRZMIENIE2012-01-03 do dziś
304.04.2014 R., REP. A NR 1606/2014, NOTARIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE UL. KORDYLEWSKIEGO 7, - ZMIANA CAŁEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI;2014-05-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-06-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-06-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROGRESSIVE CAPITAL MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA2014-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1200517922014-05-09 do dziś
4. Numer KRS0000235100 2014-05-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały72 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.600,00 ZŁ2014-05-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLOBAL PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2014-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1211486022014-05-09 do dziś
4. Numer KRS0000348573 2014-05-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.400,00 ZŁ2014-05-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-06-21 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-06-21 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-06-21 do dziś
447 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2011-06-21 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-06-21 do dziś
663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-06-21 do dziś
764 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2011-06-21 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-06-21 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-06-21 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.04.2012 okres 21.06.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
2data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 03.04.20152015-12-17 do dziś
3data złożenia 08.07.2015 okres OD 04.04.2014 DO 31.12.20142015-12-17 do dziś
4data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
5data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
6data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
7data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
8data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9data złożenia 08.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego121.06.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 03.04.20152015-12-17 do dziś
3OD 04.04.2014 DO 31.12.20142015-12-17 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu121.06.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
2OD 04.04.2014 DO 31.12.20142015-12-17 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji04.04.2014 R., UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 1606/2014, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIUSZA ŁUKASIKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE (31-542), ULICA KORDYLEWSKIEGO NR 7, ZAWIERAJĄCY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z UCHWAŁĄ NR 2/04/2014.2014-05-09 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówKAŻDY Z LIKWIDATORÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2014-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoWÓJCIK2014-05-09 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2014-05-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności04.04.2014 R., UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 1606/2014, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIUSZA ŁUKASIKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE (31-542), ULICA KORDYLEWSKIEGO NR 7, ZAWIERAJĄCY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z UCHWAŁĄ NR 2/04/2014.2014-05-09 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2014-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów