„A-CONTO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000389606
Numer REGON: 321022579
Numer NIP: 2530327572
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-06-20
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-07-15
Sygnatura akt[RDF/542517/23/513]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 321022579 NIP 25303275722013-09-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-CONTO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-06-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat ŁOBESKI gmina ŁOBEZ miejscowość ŁOBEZ2011-06-20 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁOBEZ ulica DUBOIS nr domu 14 nr lokalu 1 kod pocztowy 73-150 poczta ŁOBEZ kraj POLSKA 2011-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 07 KWIETNIA 2011 R., REP. A NR 1200/2011, NOTARIUSZ EUGENIUSZ FIKSEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁOBZIE.2011-06-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-06-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-06-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAPUĆ2011-06-20 do dziś
2. ImionaMARIOLA2011-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4750,00 ZŁ2011-06-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-06-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-06-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAPUĆ2021-01-21 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2021-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-01-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2011-06-20 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-06-20 do dziś
381 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2011-06-20 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-06-20 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-06-20 do dziś
664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2011-06-20 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-06-20 do dziś
869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2016-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.08.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-30 do dziś
2data złożenia 04.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-30 do dziś
3data złożenia 20.09.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-25 do dziś
4data złożenia 31.10.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-07 do dziś
5data złożenia 31.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-07 do dziś
6data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
7data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
8data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
10data złożenia 22.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-22 do dziś
11data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-30 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-30 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-25 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-07 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-07 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-22 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-30 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-30 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-25 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-07 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-07 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-22 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów