INSTYTUT STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I EDUKACJI HUMANUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000389478
Numer REGON: 142958180
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-06-17
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-10-19
Sygnatura akt[RDF/453538/22/811]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I EDUKACJI HUMANUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-06-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-06-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. STANISŁAWA MONIUSZKI nr domu 1A kod pocztowy 00-014 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 02-06-2011 ROKU, PRZED NOTARIUSZEM ALINĄ CYTRYŃSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, REP. A NR 1956/20112011-06-17 do dziś
223.04.2021R., REP. A NR 5915/2021, NOTARIUSZ PAWEŁ SAWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §6.1 UMOWY SPÓŁKI2021-06-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-06-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-06-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNECKI2011-06-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ STANISŁAW2011-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁOTYCH2016-11-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-06-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM, UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2011-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNECKI2021-06-24 do dziś
2. ImionaKAMIL GRZEGORZ2021-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-06-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁACZYŃSKI2018-02-02 do dziś
2. ImionaMICHAŁ EUGENIUSZ2018-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-02-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCZARNECKI2017-10-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ STANISŁAW2017-10-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryJEDNOOSOBOWA I SAMOISTNA2017-10-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 29 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2011-06-17 do dziś
264 1 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2011-06-17 do dziś
372 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2011-06-17 do dziś
474 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2011-06-17 do dziś
584 12 KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH2011-06-17 do dziś
684 13 KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA2011-06-17 do dziś
785 EDUKACJA2011-06-17 do dziś
885 59 Z POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-08-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-06-24 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2012 okres 01.08.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-13 do dziś
2data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-31 do dziś
3data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
4data złożenia 01.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
5data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
6data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
7data złożenia 06.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-07 do dziś
8data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
9data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
10data złożenia 27.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
11data złożenia 19.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.08.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-13 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-10-31 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-07 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-07 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów