GORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000389198
Numer REGON: 142983550
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-06-14
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2017-12-13
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/82811/17/750]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142983550 NIP 95123421682014-01-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-06-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-05-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PUSTELNICKA nr domu 48A nr lokalu 3 kod pocztowy 04-138 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.04.2011 R., NOTARIUSZ MAREK MAJCHRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2111/20112011-06-14 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.01.2014 R., REP. A NR 47/2014, NOTARIUSZ MAREK MAJCHRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. POLNA 22 LOK. 13, ZMIENIONO PAR. 2 PKT. 1 I 22014-01-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-06-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-06-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORALES NAVARRETE2017-05-29 do dziś
2. ImionaOMAR2017-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2017-05-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-05-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-06-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2011-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAGHAVAN2017-05-29 do dziś
2. ImionaRAJU2017-05-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-05-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-06-14 do dziś
247 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-06-14 do dziś
347 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-06-14 do dziś
446 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2015-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.10.2012 okres 08.04.2011 - 31.12.20112012-10-26 do dziś
2data złożenia 17.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
3data złożenia 06.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-18 do dziś
4data złożenia 28.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-26 do dziś
5data złożenia 31.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
6data złożenia 12.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego108.04.2011 - 31.12.20112012-10-26 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-18 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-26 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu108.04.2011 - 31.12.20112012-10-26 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-18 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-26 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów