MELISSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000389061
Numer REGON: 472854216
Numer NIP: 7272518252
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-06-15
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-07-15
Sygnatura akt[RDF/543102/23/931]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2011-06-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMELISSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA2023-02-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-06-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2011-06-15 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica RAJDOWA nr domu 8 kod pocztowy 94-003 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2011-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.06.2011 R -UMOWA SPÓŁKI2011-06-15 do dziś
2UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1/9/2012 Z DNIA 28.09.2012 R. - ZMIENIONO § 2 I 3 UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1/10/2012 Z DNIA 14.10.2012 R. - ZMIENIONO § 22012-11-30 do dziś
31.06.2021 R.- ZMIANY W TREŚCI UMOWY SPÓŁKI W PARAGRAFACH: 2 I 3.2021-06-23 do dziś
41.10.2021 R. UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I UCHWALONO NOWĄ.2021-12-09 do dziś
531.01.2023 R., ZMIANA § 2, § 5 UST. 1, § 6 UST. 3 I 4, § 11 UST. 1 I 2 , § 12 UST. 1, § 15 UMOWY SPÓŁKI, SKREŚLONO § 10 UST.5, § 11 UST. 3, § 18 UMOWY SPÓŁKI2023-02-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-06-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2011-06-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁĄ NR 1/VI/2011 R Z DNIA 04.06.2011 R WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ APTEKA ZDROWIE S.C. MAŁGORZATA LIPIŃSKA, WITOLD LIPIŃSKI PRZEKSZTAŁCILI POWYŻSZĄ SPÓŁKĘ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 § 4 KSH. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ WPISANI SĄ DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NASTĘPUJĄCYMI NUMERAMI: -MAŁGORZATA LIPIŃSKA -63629; -WITOLD LIPIŃSKI -37593.2011-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRUGA APTEKA „ZDROWIT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2432620002023-02-22 do dziś
4. Numer KRS0000461497 2023-02-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMELISSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3672232012023-02-22 do dziś
4. Numer KRS0000677005 2023-02-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-06-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2023-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMELISSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3672232012023-02-22 do dziś
4. Numer KRS0000677005 2023-02-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRUGA APTEKA „ZDROWIT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2432620002023-02-22 do dziś
4. Numer KRS0000461497 2023-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-12-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-12-09 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-12-09 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-03-30 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-03-30 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-03-30 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-03-30 do dziś
8OD 15.06.2011 DO 31.12.20112019-03-30 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-15 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-13 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów