A.E.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000389035
Numer REGON: 340923514
Numer NIP: 5562739233
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-06-13
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-07-18
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/6746/23/834]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 340923514 NIP 55627392332012-07-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.E.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-06-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat INOWROCŁAWSKI gmina INOWROCŁAW miejscowość INOWROCŁAW2011-06-13 do dziś
2. Adresmiejscowość INOWROCŁAW ulica RĄBIŃSKA nr domu 1 kod pocztowy 88-100 poczta INOWROCŁAW kraj POLSKA 2011-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZOSTAŁA SPORZĄDZONA AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 9 MAJA 2011 R., REPERTORIUM A NUMER 2364 Z ROKU 2011, PRZEZ NOTARIUSZA BOGUMIŁĘ WESOŁOWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W INOWROCŁAWIU PRZY UL. STUDZIENNEJ 12/142011-06-13 do dziś
227.06.2023R. REP A NR 3010/2023, NOTARIUSZ BEATA WESTFAL, KANCELARIA NOTARIALNA W INOWROCŁAWIU, ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI2023-07-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-06-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-06-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMAŃSKA2011-06-13 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ELŻBIETA2011-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały660 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 330.000,00 ZŁ2011-06-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSSAK2011-06-13 do dziś
2. ImionaEWA TERESA2011-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały660 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 330.000,00 ZŁ2011-06-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego660000,00 ZŁ2011-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1660000,00 ZŁ2011-06-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-06-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA SAMOISTNA2011-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMAŃSKA2011-06-13 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ELŻBIETA2011-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-06-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSSAK2011-06-13 do dziś
2. ImionaEWA TERESA2011-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-06-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2011-06-13 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-06-13 do dziś
356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2011-06-13 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-06-13 do dziś
587 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2011-06-13 do dziś
687 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2011-06-13 do dziś
793 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2011-06-13 do dziś
847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-06-13 do dziś
955 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-07-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2023-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.06.2012 okres 13.06.2011 -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
2data złożenia 03.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-06 do dziś
3data złożenia 02.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
4data złożenia 05.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
5data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
6data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
7data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
8data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
9data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
10data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
11data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
12data złożenia 20.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego113.06.2011 -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-06-06 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu113.06.2011 -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-06-06 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów