SUGRO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000389012
Numer REGON: 142972954
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-06-11
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2019-07-24
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/52764/19/442]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSUGRO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-06-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-10-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. LESZNO nr domu 12 kod pocztowy 01-192 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.05.2011 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF NURKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 02-676 WARSZAWA, UL. POSTĘPU 18B, REP. A NR 21247/2011.2011-06-11 do dziś
224.10.2014 R., REP. A NR 151/2014, NOTARIUSZ OLGA SMARDZEWSKA-DEJAK PROWADZĄCA KANCELARIĘ W WARSZAWIE PRZY UL.PIĘKNEJ 66A, ZMIANA §2 UST.1 I 2, §4 UST.1 I 2, §4 UST.8 ZOSTAJE WYKREŚLONY2015-01-27 do dziś
328.06.2019R., NOTARIUSZ W WARSZAWIE OLGA SMARDZEWSKA-DEJAK PROWADZĄCA KANCELARIĘ W WARSZAWIE, REP. A NR A-1055/2019 ZMIANA: §4 UST.1 ORAZ UST.2 UMOWY SPÓŁKI2019-07-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-06-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-06-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRODZKI2011-06-11 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW TOMASZ2011-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ2019-07-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUTKOWSKI2011-06-11 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2011-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ2019-07-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego70000,00 ZŁ2019-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-06-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2011-06-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUTKOWSKI2019-07-24 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2019-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-07-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRODZKA2011-06-11 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2011-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-06-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2011-06-11 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-06-11 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-06-11 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-06-11 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-06-11 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-06-11 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-06-11 do dziś
881 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2011-06-11 do dziś
941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2012 okres 11.06.2011-31.12.20112012-08-08 do dziś
2data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-12 do dziś
3data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
4data złożenia 22.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
5data złożenia 10.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
6data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
7data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
10data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2012-31.12.20122013-09-12 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego111.06.2011-31.12.20112012-08-08 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-09-12 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu111.06.2011-31.12.20112012-08-08 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-09-12 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów