CS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000388958
Numer REGON: 142979910
Numer NIP: 1251605126
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-06-13
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-09-19
Sygnatura akt[RDF/422388/22/759]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-06-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-06-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica TUŻYCKA nr domu 8 nr lokalu 6 kod pocztowy 03-683 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.02.2011 R. REP. A NR 571/2011 KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA EWA PIŁASZEWICZ -NOTARIUSZ 05-120 LEGIONOWO, UL. PIŁSUDSKIEGO 39 LOK. 1212011-06-13 do dziś
2AKT NOTARIALNY - PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 17.07.2012 R., NOTARIUSZ DOROTA KOSSEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2798/2012 ZMIENIONO: § 3 UST. 2, § 172012-08-08 do dziś
323.06.2016 R., NOTARIUSZ DOROTA KOSSEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2986/2016, ZMIANA § 3 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2016-07-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-06-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-06-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKROBOT2011-06-13 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF TADEUSZ2011-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ2021-10-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIMINOWICZ SKROBOT2021-10-05 do dziś
2. ImionaDOROTA ŁUCJA2021-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ2021-10-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-06-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKROBOT2011-06-13 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF TADEUSZ2011-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-08-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-06-13 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-06-13 do dziś
377 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2011-06-13 do dziś
466 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2016-07-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-07-14 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-07-14 do dziś
368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2016-07-14 do dziś
470 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2016-07-14 do dziś
596 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2016-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.06.2012 okres 01.09.2011 -31.12.20112012-06-21 do dziś
2data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-10 do dziś
3data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
4data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
5data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
6data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
7data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
8data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
9data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
10data złożenia 02.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-02 do dziś
11data złożenia 19.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.09.2011 -31.12.20112012-06-21 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-09-10 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-02 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.09.2011 -31.12.20112012-06-21 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-09-10 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów