ASR-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000388928
Numer REGON: 301773924
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-06-20
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-08-05
Sygnatura akt[RDF/231127/20/941]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASR-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-06-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2013-01-21 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica KOZIOROŻCA nr domu 31 kod pocztowy 80-299 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2013-01-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.05.2011 R., NOTARIUSZ PIOTR PIECHOCKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W CHODZIEŻY SPÓŁKA CYWILNA K. RZEPA I P. PIECHOCKI, REP. A NR 4381/2011.2011-06-20 do dziś
230.10. 2012 R., REP. A NR 9884/2012, NOTARIUSZ PIOTR PIECHOCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W CHODZIEŻY PRZY UL. ZWYCIĘSTWA 33, ZMIENIONO: § 3 PKT 1 ORAZ § 6 PKT 1 I 3 UMOWY SPÓŁKI.2013-01-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-06-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-06-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOKAJUK2011-06-20 do dziś
2. ImionaWITOLD2011-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9000,00 ZŁ2019-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUKLEJA2011-06-20 do dziś
2. ImionaMACIEJ GRZEGORZ2011-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały64 UDZIAŁY, ŁĄCZNA WARTOŚĆ 64 000,00 ZŁ2019-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUKLEJA2011-06-20 do dziś
2. ImionaKAROL MICHAŁ2011-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9000,00 ZŁ2019-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-10 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASZCZYK2011-06-20 do dziś
2. ImionaTADEUSZ JERZY2011-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9000,00 ZŁ2019-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-10 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEDELMÜLLER2013-01-21 do dziś
2. ImionaJERZY IRENEUSZ2013-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9000,00 ZŁ2019-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2013-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-06-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.2011-06-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaUKLEJA2011-06-20 do dziś
2. ImionaMACIEJ GRZEGORZ2011-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-06-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2011-06-20 do dziś
246 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2011-06-20 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-01-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2020-01-31 do dziś
233 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2020-01-31 do dziś
345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-01-31 do dziś
446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2020-01-31 do dziś
577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.04.2012 okres 17.06.2011 DO 31.12.20112012-05-02 do dziś
2data złożenia 29.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-16 do dziś
3data złożenia 10.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-10 do dziś
4data złożenia 09.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
5data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
6data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
7data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
8data złożenia 26.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
9data złożenia 27.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego117.06.2011 DO 31.12.20112012-05-02 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-09-16 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-10 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu117.06.2011 DO 31.12.20112012-05-02 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-09-16 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-10 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów