ENDOCLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000388877
Numer REGON: 121842722
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-06-10
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-07-05
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/16328/21/591]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-06-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENDOCLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-06-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-06-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2011-06-10 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica CHŁODNA nr domu 12 kod pocztowy 30-424 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2011-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1DNIA 18 LUTEGO 2011 R., KANCELARIA NOTARIALNA, NOTARIUSZ SYLWIA BARUTOWICZ-WIECZOREK, UL. BRONOWICKA 19/LU 15 I 18, 30-084 KRAKÓW, REP. A NR 1435/20112011-06-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-06-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZURA2011-06-10 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW KAZIMIERZ2011-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-06-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-06-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-06-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-06-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-06-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej9.000,00 PLN2011-06-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9.000,00 PLN2011-06-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego9.000,00 PLN2011-06-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-06-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEKOWAL2011-06-10 do dziś
2. ImionaBOGDAN2011-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-06-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-06-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-06-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-06-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-06-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej9.000,00 PLN2011-06-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9.000,00 PLN2011-06-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego9.000,00 PLN2011-06-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-06-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENDOCLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-10 do dziś
4. Numer KRS0000388442 2011-06-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2011-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-06-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ORAZ PROWADZIĆ JEJ SPRAWY W ZAKRESIE ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ ENDOCLINIC SP. Z O.O., DO KTÓREJ REPREZENTACJI UPRAWNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, TJ. MIROSŁAW SZURA ORAZ BOGDAN NIEKOWAL.2011-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaENDOCLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-10 do dziś
4. Numer KRS0000388442 2011-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2011-06-10 do dziś
272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2011-06-10 do dziś
378 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2011-06-10 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-06-10 do dziś
586 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2011-06-10 do dziś
686 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2011-06-10 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-06-10 do dziś
882 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2011-06-10 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-06-10 do dziś
1086 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2021-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.05.2012 okres 18.02.2011 -31.12.20112012-05-28 do dziś
2data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-04 do dziś
3data złożenia 24.06.2013 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
4data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
5data złożenia 04.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-15 do dziś
6data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
7data złożenia 24.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-24 do dziś
8data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
9data złożenia 29.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
10data złożenia 16.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.02.2011 -31.12.20112012-05-28 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-11-04 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-15 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-24 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów