HIGHTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000388710
Numer REGON: 121548655
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-06-09
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-06-16
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/17787/21/591]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGHTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2014-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-06-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2011-06-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica SYROKOMLI nr domu 7 nr lokalu 8 kod pocztowy 30-102 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2014-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.03.2011, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE -NOTARIUSZ ANNA GĄSIENICA, REP. A NUMER 498/20112011-06-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-06-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-06-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUJAWSKI2011-06-09 do dziś
2. ImionaTOMASZ2011-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2011-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHOEN2011-06-09 do dziś
2. ImionaMARCIN HENRYK2011-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2011-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2011-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-06-09 do dziś
281 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2011-06-09 do dziś
343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2011-06-09 do dziś
481 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2011-06-09 do dziś
581 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2011-06-09 do dziś
643 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2011-06-09 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-06-09 do dziś
843 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-06-09 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-06-09 do dziś
1096 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2013 okres 06.06.2011R. - 31.12.2012R.2013-08-20 do dziś
2data złożenia 09.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
3data złożenia 09.09.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-29 do dziś
4data złożenia 09.09.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-29 do dziś
5data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-24 do dziś
6data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
7data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-06-24 do dziś
8data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego106.06.2011R. - 31.12.2012R.2013-08-20 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-29 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-29 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-24 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-06-24 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu106.06.2011R. - 31.12.2012R.2013-08-20 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-29 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-29 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-24 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-06-24 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji31.03.2014 R., OTWARCIE LIKWIDACJI SPÓŁKI NASTĘPUJE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ HIGHTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 31.03.2014 R., ZAWARTĄ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 31.03.2014 R., SPORZĄDZONEGO PRZEZ NOTARIUSZA KRYSTIANA WYGONĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ BARBARA MIŚKIEWICZ KRYSTIAN WYGONA NOTARIUSZE S.C. W KRAKOWIE PRZY UL. DWERNICKIEGO 6/1 REP. A NR 990/2014,2014-04-25 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR DZIAŁA SAMODZIELNIE, JEDNOOSOBOWO2014-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSCHOEN2014-04-25 do dziś
2. ImionaMARCIN HENR YK2014-04-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności31.03.2014 R., ROZWIĄZANIE SPÓŁKI NASTĘPUJE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ HIGHTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 31.03.2014 R., ZAWARTĄ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 31.03.2014 R., SPORZĄDZONEGO PRZEZ NOTARIUSZA KRYSTIANA WYGONĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ BARBARA MIŚKIEWICZ KRYSTIAN WYGONA NOTARIUSZE S.C. W KRAKOWIE PRZY UL. DWERNICKIEGO 6/1 REP. A NR 990/2014, ROZWIĄZANIE SPÓŁKI NASTĘPUJE NA PODSTAWIE ART. 270 PKT. 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.2014-04-25 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2014-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów