BUDGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-16 godz. 23:37:28
Numer KRS: 0000388607
Numer REGON: 221246448
Numer NIP: 5882382057
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-06-10
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-09-23
Sygnatura akt[RDF/242203/20/9]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-06-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina REDA miejscowość REDA2011-06-10 do dziś
2. Adresmiejscowość REDA ulica UL. DŁUGA nr domu 1A kod pocztowy 84-240 poczta REDA kraj POLSKA 2019-01-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.04.2011 R., NOTARIUSZ EWA PANC, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 997/20112011-06-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-06-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-06-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁACZYŃSKI2011-06-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2011-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2020-09-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-09-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-06-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁACZYŃSKI2011-06-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2011-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-06-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-06-10 do dziś
278 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2011-06-10 do dziś
378 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2011-06-10 do dziś
478 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2011-06-10 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-06-10 do dziś
643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2011-06-10 do dziś
743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2011-06-10 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-01-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-01-11 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.05.2012 okres 20112012-05-28 do dziś
2data złożenia 10.03.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-14 do dziś
3data złożenia 22.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
4data złożenia 18.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
5data złożenia 17.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
6data złożenia 31.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
7data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
8data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
9data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120112012-05-28 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-08-19 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120112012-05-28 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-14 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów