ENER-GEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000388554
Numer REGON: 121546573
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-06-07
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2014-01-30
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/33487/13/23]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENER-GEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-06-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2011-06-07 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ZEGADŁOWICZA nr domu 1 nr lokalu 13 kod pocztowy 31-104 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2011-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.05.2011, NOTARIUSZ AGNIESZKA MAZUR-KUŁAKOWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY UL. ŚW.TERESY 12/2, 31-162 KRAKÓW, REP. A NR 2503/2011 30.05.2011, NOTARIUSZ AGNIESZKA MAZUR-KUŁAKOWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY UL. ŚW.TERESY 12/2, 31-162 KRAKÓW REP. A NR 2677/2011, ZMIANA § 2 UST. 12011-06-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-06-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-06-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSINSKI2011-06-24 do dziś
2. ImionaALAN MICHAEL2011-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały135 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.500,00 ZŁ2011-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCHANA2011-06-07 do dziś
2. ImionaEWA2011-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ2011-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego15000,00 ZŁ2011-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-06-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW SAMODZIELNIE W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, POWYŻSZE UPRAWNIENIE STOSUJE SIĘ OSOBNO DO KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.2011-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSINSKI2011-06-24 do dziś
2. ImionaALAN MICHAEL2011-06-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-06-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOCHANA2011-06-07 do dziś
2. ImionaEWA2011-06-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-06-07 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2011-06-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2011-06-07 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-06-07 do dziś
346 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2011-06-07 do dziś
473 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-06-07 do dziś
585 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-06-07 do dziś
635 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2011-06-07 do dziś
746 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2011-06-07 do dziś
846 71 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2011-06-07 do dziś
946 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-06-07 do dziś
1052 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2011-06-07 do dziś
1168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-06-07 do dziś
1270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-06-07 do dziś
1335 30 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2011-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.12.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122014-01-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012-31.12.20122014-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów