„BOSACKI, TOMKIEWICZ SPORT MANAGEMENT” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000388552
Numer REGON: 301764747
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-06-08
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-07-17
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/14569/20/333]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2011-06-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOSACKI, TOMKIEWICZ SPORT MANAGEMENT” SPÓŁKA JAWNA2011-06-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-06-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2011-06-08 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica ŚLĄSKA nr domu 4 kod pocztowy 60-614 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2011-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.06.2011 R.2011-06-08 do dziś
2W DNIACH 3 I 13 CZERWCA 2013 R. ZMIENIONO § 1, § 6, § 7, § 13 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO JEJ TEKST JEDNOLITY2013-07-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-06-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMKIEWICZ2011-06-08 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JAKUB2011-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-06-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-06-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-06-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-06-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSACKI2011-06-08 do dziś
2. ImionaBARTOSZ PIOTR2011-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-06-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2011-06-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2011-06-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-06-08 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„VICTORIA PROMOTION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6315532942013-07-05 do dziś
4. Numer KRS0000274058 2013-07-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-06-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW.2011-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„VICTORIA PROMOTION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6315532942013-07-05 do dziś
4. Numer KRS0000274058 2013-07-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMKIEWICZ2011-06-08 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JAKUB2011-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSACKI2011-06-08 do dziś
2. ImionaBARTOSZ PIOTR2011-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2011-06-08 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-06-08 do dziś
373 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2011-06-08 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-06-08 do dziś
593 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2011-06-08 do dziś
646 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2011-06-08 do dziś
746 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2011-06-08 do dziś
877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-07-05 do dziś
993 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2013-07-05 do dziś
1096 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2013-07-05 do dziś
1196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-07-05 do dziś
1247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-07-05 do dziś
1373 1 REKLAMA2013-07-05 do dziś
1452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2013-07-05 do dziś
1582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2013-07-05 do dziś
1682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-07-05 do dziś
1785 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2013-07-05 do dziś
1885 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2013-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-23 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-12 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-06-172020-07-17 do dziś