FENIX BP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000388475
Numer REGON: 121547012
Numer NIP: 6793065321
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-06-07
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-11-10
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/8346/21/566]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 121547012 NIP 67930653212011-06-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFENIX BP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-06-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2015-10-16 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. PROF. DR. MIECZYSŁAWA MICHAŁOWICZA nr domu 46 nr lokalu 2 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2015-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.05.2011 R., NOT. TOMASZ ZIĘCINA, KANCELARIA NOTARIALNA SYLWIA MAJERCZAK NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE, REP. A NR 5671/2011.2011-06-07 do dziś
217-06-2011 -REPERTORIUM A 7809/2011 NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KORDYLEWSKIEGO 7, ZMIENIONO: § 2, § 3, § 5 PKT 1, § 8 PKT 1, § 8 PKT 4, § 12 PO PKT 1, DODANO: § 8 PKT 3A, § 9 PKT 4, § 9 PKT 5, § 12 PKT 1F, § 12 PKT 1G2011-06-30 do dziś
308.01.2013 R., NR REP A 470/2013, NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANCELARIA NOTARIALNA SYLWIA MAJERCZAK TOMASZ ZIĘCINA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, 31-542 KRAKÓW, UL. KORDYLEWSKIEGO 7 ZMIENIONO PAR. 2, PAR. 3, PAR. 5 PKT 1, PAR. 8 PKT 1, PAR. 8 PKT 3A DODANO PAR. 8 PKT 3B.2013-02-20 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.10.2015R., REP. A NR 2410/2015, KANCELARIA NOTARIALNA W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM PRZY UL. RYNEK 51/12 PRZED NOTARIUSZEM RENATĄ WŁODYKA ZMIANA TREŚCI PAR,. 3 UMOWY SPÓŁKI2015-10-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-06-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-06-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYSZCZEK2011-06-30 do dziś
2. ImionaBARTOSZ TOMASZ2011-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000 ZŁ2015-10-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-10-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego400000,00 ZŁ2013-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-06-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE2011-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYSZCZEK2011-06-30 do dziś
2. ImionaBARTOSZ TOMASZ2011-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-06-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-06-30 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-06-30 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-06-30 do dziś
446 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2011-06-30 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-06-30 do dziś
655 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2013-02-20 do dziś
755 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2013-02-20 do dziś
855 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2013-02-20 do dziś
956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-02-20 do dziś
1046 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2015-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-11-30 do dziś
2data złożenia 14.03.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-16 do dziś
3data złożenia 22.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-30 do dziś
4data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-19 do dziś
5data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
6data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
7data złożenia 20.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-20 do dziś
8data złożenia 20.01.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-20 do dziś
9data złożenia 01.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-01 do dziś
10data złożenia 31.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 - 31.12.20112012-11-30 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-16 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-30 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-19 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-01 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 - 31.12.20112012-11-30 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-16 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-30 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-19 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-24 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-16 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-01 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-10-142021-11-10 do dziś