A.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-11-26 godz. 13:10:50
Numer KRS: 0000388450
Numer REGON: 121543511
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-06-06
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2016-01-13
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/36741/15/855]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 121543511 NIP 67723591582011-07-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-06-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2011-06-06 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW kraj POLSKA 2016-01-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121 MARCA 2011 R., KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, REPERTORIUM A NR 4141/2011. 6 MAJA 2011 R., KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK. REPERTORIUM A NR 7172/2011. ZMIANA § 18 UST. 1 ORAZ § 24.2011-06-06 do dziś
220.06.2011 R., KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZASTĘPCA NOTARIUSZA PIOTRA TOMASZKA-ASESOR NOTARIALNY SŁAWOMIR MAGOLAN. ZMIANA § 8, § 9 UST. 1 ORAZ § 10, REPERTORIUM A NR 10022/2011.2011-07-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-06-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-06-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIŃSKA2011-06-06 do dziś
2. ImionaMONIKA ALICJA2011-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3000 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALENJ 50 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000 ZŁ2011-07-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-07-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAISHVARYA2011-07-13 do dziś
2. ImionaSINGH2011-07-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały27000 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.350.000 ZŁ2011-07-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-07-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1500000,00 ZŁ2011-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-06-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIŃSKA2011-06-06 do dziś
2. ImionaMONIKA ALICJA2011-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-06-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2011-06-06 do dziś
225 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2011-06-06 do dziś
325 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2011-06-06 do dziś
433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2011-06-06 do dziś
546 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2011-06-06 do dziś
646 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2011-06-06 do dziś
746 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2011-06-06 do dziś
846 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2011-06-06 do dziś
955 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2011-06-06 do dziś
1056 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-06-06 do dziś
1149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-06-06 do dziś
1224 10 Z PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH2011-06-06 do dziś
1352 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2011-06-06 do dziś
1446 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2011-06-06 do dziś
1547 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-06-06 do dziś
1668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-06-06 do dziś
1768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-06-06 do dziś
1877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-06-06 do dziś
1977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-06-06 do dziś
2077 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-06-06 do dziś
2173 1 REKLAMA2011-06-06 do dziś
2246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2011-06-06 do dziś
2324 20 Z PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI2011-06-06 do dziś
2446 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2011-06-06 do dziś
2546 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2011-06-06 do dziś
2647 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-06-06 do dziś
2747 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-06-06 do dziś
2847 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-06-06 do dziś
2924 31 Z PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO2011-06-06 do dziś
3024 32 Z PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO2011-06-06 do dziś
3124 34 Z PRODUKCJA DRUTU2011-06-06 do dziś
3225 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2011-06-06 do dziś
3333 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2011-06-06 do dziś
3425 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2011-06-06 do dziś
3546 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2011-07-13 do dziś
3620 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH2011-07-13 do dziś
3746 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2011-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.09.2012 okres 06.06.2011-31.12.20112012-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego106.06.2011-31.12.20112012-10-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu106.06.2011-31.12.20112012-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów