ARTEMIDA 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000388244
Numer REGON: 121547420
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-06-06
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-08-26
Sygnatura akt[RDF/325602/21/551]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 121547420 NIP 67930653382011-07-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEMIDA 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-06-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2011-06-06 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica DEKERTA nr domu 24 kod pocztowy 30-703 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2011-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.05.2011 R. NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANCELARIA NOTARIALNA SYLWIA MAJERCZAK, TOMASZ ZIĘCINA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE UL. KORDYLEWSKIEGO 7 REP. A NR 5676/20112011-06-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-06-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-06-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2013-07-16 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2013-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00ZŁ2013-07-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-07-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-06-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE2011-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCICHECKI2018-03-12 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.05.2013 okres 13.05.2011-31.12.20112013-05-22 do dziś
2data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-30 do dziś
3data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-24 do dziś
4data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
5data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-28 do dziś
6data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
7data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
8data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
9data złożenia 25.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
10data złożenia 26.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego113.05.2011-31.12.20112013-05-22 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-07-30 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-24 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-28 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu113.05.2011-31.12.20112013-05-22 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-07-30 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-24 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-28 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów