COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000388234
Numer REGON: 142964222
Numer NIP: 1070035180
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-06-03
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-05-23
Sygnatura akt[RDF/382648/22/684]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2011-06-03 do dziś
3. NazwaCOMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE2018-10-03 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejCOMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) SPÓŁKA AKCYJNA2018-08-02 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoREJESTR HANDLOWY W MADRYCIE, NUMER: TOM 14.859, ARKUSZ 173 I NASTĘPNE, DZIAŁ 8, STRONA M-2472232011-06-03 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGHISZPAŃSKIE2011-06-03 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-06-03 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-03-31 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 100 kod pocztowy 00-807 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-03-11 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj HISZPANIA jednostka podziału terytorialnego miejscowość BARCELONA ulica AVENIDA DE ROMA nr domu 25-27 nr lokalu kod pocztowy 08029 poczta BARCELONA 2014-03-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-06-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcySPÓŁKĄ BĘDZIE ZARZĄDZAĆ I KIEROWAĆ: A) ZARZĄD JEDNOOSOBOWY B) CO NAJMNIEJ DWAJ I CO NAJWYŻEJ CZTEREJ SAMODZIELNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU, C) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, LUB D) ZARZĄD KOLEGIALNY ZŁOŻONY Z PIĘCIU CZŁONKÓW.2014-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOMSA CORPORACION DE INFRAESTRUCTURAS, S.L.2018-08-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSPÓŁKA REPREZENTOWANA PRZEZ JOSE MIARNAU MONTSERRAT PESEL 640804134312018-10-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALMORE PLUS S.L.2015-07-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-07-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEIMOS INVERSION S.L.2015-07-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-07-23 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZHERATAN MANAGEMENT S.L.2015-07-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-07-23 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOMSA EMTE S.L.2015-07-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-07-23 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIBEX BLUE S.L.2015-07-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoLORENZO RODRIGO2013-11-13 do dziś
2. ImionaGUILLERMO2013-11-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-22 do dziś
21. NazwiskoPEREA SAMARRA2013-11-13 do dziś
2. ImionaFERNANDO2013-11-13 do dziś
31. NazwiskoBOSSA BUESO2013-11-13 do dziś
2. ImionaJORDI2013-11-13 do dziś
41. NazwiskoBALIGA2019-01-09 do dziś
2. ImionaBEATA MARIA2019-01-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-09 do dziś
51. NazwiskoMIARNAU MONTSERRAT2019-01-09 do dziś
2. ImionaJORGE2019-01-09 do dziś
61. NazwiskoALBIS NEBOT2019-01-09 do dziś
2. ImionaREGINA2019-01-09 do dziś
71. NazwiskoFONSECA GALLARDO2019-01-09 do dziś
2. ImionaMANUEL2019-01-09 do dziś
81. NazwiskoAGUILERA OSUNA2021-01-26 do dziś
2. ImionaFRANCISCO2019-01-09 do dziś
91. NazwiskoBELLO FERREIRO2019-01-09 do dziś
2. ImionaMARIA MARGARITA2019-01-09 do dziś
101. NazwiskoNAVARRO EZQUERRA2019-01-09 do dziś
2. ImionaANA MARIA2019-01-09 do dziś
111. NazwiskoMASET VAZQUEZ DE PRADA2021-01-26 do dziś
2. ImionaPABLO2021-01-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2015-03-31 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2015-03-31 do dziś
333 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2015-03-31 do dziś
433 16 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH2015-03-31 do dziś
533 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2015-03-31 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-03-31 do dziś
742 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-03-31 do dziś
862 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-03-31 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-03-31 do dziś
1095 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2015-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.03.2013 okres 03.06.2011-31.12.20112013-04-10 do dziś
2data złożenia 18.10.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-11-13 do dziś
3data złożenia 28.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-09 do dziś
4data złożenia 20.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
5data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
6data złożenia 20.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
7data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-14 do dziś
8data złożenia 23.05.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-05-23 do dziś
9data złożenia 23.05.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-23 do dziś
10data złożenia 23.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-23 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu zagranicznego przedsiębiorcyPRZEJĘCIE EMTE SISTEMAS SA SOCIEDAD UNIPERSONAL Z SIEDZIBĄ W MADRYCIE (HISZPANIA) PRZEZ EMTE SL SOCIEDAD UNIPERSONAL Z SIEDZIBĄ W BARCELONIE (HISZPANIA) NA PODSTAWIE AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 18.10.2013 R., NOTARIUSZ XAVIER ROCA FERRER, REP. 4117, ZAREJESTROWANEGO W DNIU 25.11.2013 R. EMTE SL SOCIEDAD UNIPERSONAL WPISANA JEST DO REJESTRU HANDLOWEGO W BARCELONIE, TOM 43622 FOLIAŁ, STRONA B-340.316.2014-03-03 do dziś
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów