EAST TRADE CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000388229
Numer REGON: 060777650
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-15
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-06-15
Sygnatura akt[RDF/207262/20/247]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEAST TRADE CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-06-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2018-09-14 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. WOJCIECHOWSKA nr domu 5 nr lokalu 6 kod pocztowy 20-704 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2018-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.05.2011 R., KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, NOTARIUSZ GRAŻYNA LEWICKA, REPERTORIUM A NR 1571/20112011-06-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-06-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-06-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOKRZAN2011-06-02 do dziś
2. ImionaRYSZARD SŁAWOMIR2011-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ2011-06-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURZYNA2011-06-02 do dziś
2. ImionaMARCIN ŁUKASZ2011-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ2011-06-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2011-06-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-06-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁKĘ SKŁĄDA PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM. OŚWIADCZENIA SKŁADANE SPÓŁCE ORAZ DORĘCZENIA PISM SPÓŁCE MOGĄ BYĆ DOKONYWANE WOBEC KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB PROKURENTA.2011-06-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURZYNA2019-01-07 do dziś
2. ImionaMARCIN ŁUKASZ2019-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2011-06-02 do dziś
287 3 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2011-06-02 do dziś
388 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2018-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2012 okres 13.05.2011-31.12.20112012-07-23 do dziś
2data złożenia 16.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-30 do dziś
3data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
4data złożenia 13.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-16 do dziś
5data złożenia 15.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-19 do dziś
6data złożenia 13.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
7data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-07 do dziś
8data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-07 do dziś
9data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
10data złożenia 15.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego113.05.2011-31.12.20112012-07-23 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-30 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-16 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-19 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-07 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu113.05.2011-31.12.20112012-07-23 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-30 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-16 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-19 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów